Rijksbegroting: € 12,9 miljard naar infrastructuur in 2023

rijksbegroting - Prinsjesdag-koffertje tegen achtergrond van rivier met spoorbrug

Op dinsdag 20 september – Prinsjesdag – heeft het kabinet de rijksbegroting voor 2023 gepresenteerd. Daarin is € 12,9 miljard uitgetrokken om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Waar gaat het aandeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)naartoe?

Onderhoud van infrastructuur

Het ministerie investeert het komende jaar € 4 miljard in onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Daarvan gaat € 2 miljard naar spoor, € 1 miljard naar wegen, € 500 miljoen naar vaarwegen en € 500 miljoen naar waterbeheer zoals dijken.

Meer woningen = meer infra

Om de woningnood te lenigen moeten tot 2030 jaarlijks 100.000 woningen worden gebouwd. Om die nieuwe woonwijken bereikbaar te maken is vanzelfsprekend infrastructuur nodig. Daarvoor is in 2023 € 900 miljoen opgenomen in de rijksbegroting. In het najaar komt daar nog geld bovenop naar aanleiding van de MIRT-overleggen. Dat geld gaat naar het verbeteren van bestaande wegen of OV-verbindingen, maar ook naar gemeentelijke initiatieven als extra fietstunnels of rotondes.

Ook na 2023 blijft IenW bezig met de nieuwe woningen. Van de € 7,5 miljard die in het coalitieakkoord is afgesproken voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, is na 2023 nog ongeveer € 6 miljard beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden waar de woningen worden gebouwd. Het ministerie werkt op dit moment uit hoe ons water- en bodemsysteem sturend moet zijn in de keuzes waar we wat gaan bouwen de komende jaren.

Veiligheid op de weg

Het ministerie van IenW investeert komend jaar 25 miljoen in meer veiligheid op Rijks-N-wegen. Op die categorie wegen vallen relatief veel verkeersslachtoffers. Door bijvoorbeeld de berm aan te pakken, kan de veiligheid op de weg beter worden. Minister Harbers trekt hiervoor ook na 2023 geld uit, de totale rijksbegroting bedraagt € 200 miljoen euro over de periode 2023 tot en met 2026.

Beter milieutoezicht

Staatssecretaris Heijnen investeert 18 miljoen euro voor het versterken van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Vergunningverlening en het toezicht op milieugebied gebeurt in Nederland vooral door provincies en gemeenten die hiervoor omgevingsdiensten inzetten. Ook de jaren na 2023 staat er elk jaar € 18 miljoen voor dit doel gereserveerd.