Definitief ontwerp voor dijkversterking Tiel – Waardenburg gereed

Dijkversterking Tiel
De Waalbandijk bij Varik | Foto Jan Bouwhuis

Het definitief ontwerp voor het project Dijkversterking Tiel – Waardenburg is gereed. Dat meldt de bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, samen met Waterschap Rivierenland.

Na het dijkversterkingsproject, eind 2026, moet het dijkvak van 19,5 kilometer tussen Tiel en Waardenburg voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de Waterwet. Naast het bieden van hoogwaterbescherming is een projectdoel om de dijk goed in te passen in de omgeving, en waar mogelijk meerwaarde te creëren voor de functies op en om de dijk.

Contract

Waterschap Rivierenland heeft in zijn meerjarenbegroting tot en met 2025 in totaal 264 miljoen euro uitgetrokken voor dijkversterking Tiel – Waardenburg. Die kosten worden goeddeels gedragen door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het project bestaat deels uit een tweefasencontract voor ontwerp en uitvoering.

Ambitieuze ontwerpplanning

Het definitief ontwerp is in een half jaar tijd ontwikkeld. Martijn Karelse (projectmanager bij Van Oord en in dit project Manager Ontwerp) zegt daarover: “Dat is een zeer ambitieuze planning en eigenlijk nog nergens vertoond.” Er is gewerkt met ontwerploops, met alle disciplines (ontwerp, realisatie, omgeving en projectbeheersing). Voor elk van de negen ontwerpclusters waren drie ontwerploops gepland, die telkens met een ontwerpatelier werden afgesloten. Vanaf de tweede ontwerploop sloot Waterschap Rivierenland aan. Het definitief ontwerp is in drie batches opgeleverd.

Van definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp

Mekante Diek past in de komende maanden het 3D-ontwerpmodel verder aan. Van juni werkt de combinatie dan met detailberekeningen en -tekeningen aan het uitvoeringsontwerp, met inbegrip van de uitvoeringsfasering en bouwlogistiek. Men werkt aan beide zijden van het traject van buitendijks naar binnendijks, met hinderbeperking voor de omgeving als belangrijk aandachtspunt. De werkwijze van het definitief ontwerp is dezelfde als bij het uitwerken van het uitvoeringsontwerp. In nauwe interdisciplinaire samenwerking zal een optimaal, veilig en maakbaar uitvoeringsontwerp tot stand komen.

Voorbereidingen

Dit jaar vinden tevens voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de conditionering (kabels & leidingen, archeologie, opsporing ontplofbare oorlogsresten en de flora en fauna), de afstemming met stakeholders, het aanleggen van bouwwegen en tijdelijke constructies en de opname en monitoring van panden en wegen. Daarnaast richt Mekante Diek een aantal loslocaties langs de Waal in voor de aanvoer van materiaal. De eerste schop voor de dijkversterking Tiel – Waardenburg gaat volgens planning in april 2023 de grond in.