‘Mekante Diek’ geselecteerd voor versterking van de Waaldijk Tiel-Waardenburg

Dijkversterking Tiel
De Waalbandijk bij Varik | Foto Jan Bouwhuis

Waterschap Rivierenland heeft de versterking van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg gegund aan de aannemingscombinatie ‘Mekante Diek. De combinatie van de partners Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord versterkt de complexe dijk over een lengte van 19 kilometer. De werkzaamheden starten in 2023 en de oplevering vindt eind 2026 plaats.

Complex

Het versterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het betreft een complex project. Het dijktraject is afgekeurd vanwege onvoldoende stabiliteit en piping. Grote delen liggen dicht bij bebouwde kernen. Bovendien moet rekening worden gehouden met bijzondere natuurwaarden aan de buitenzijde en de hoge cultuurhistorische waarde.

Een bijzondere uitdaging vormt tevens de ondergrond van de dijk langs de Waal. Onderzoek door bureau Fugro wees uit dat de ondergrond zeer divers van samenstelling is, doordat de dijk niet overal meer op de oorspronkelijke oeverwallen ligt. Dat is het gevolg van afsnijding van bochten en meanders door de rivier zelf, zo schrijft Fugro.

De animatie van Waterschap Rivierenland toont per deeltraject wat de versterking van de Waaldijk behelst. (Tekst loopt door onder de video)

Duurzaam

De geselecteerde aannemingscombinatie heeft stevig ingezet op duurzaamheid. Hun plan spreekt van gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen. Ook vindt transport zo veel mogelijk plaats over water. Dat heeft tevens het voordeel dat de omgevingshinder beperkt blijft.

Contract

Waterschap Rivierenland heeft in zijn meerjarenbegroting tot en met 2025 in totaal 264 miljoen euro uitgetrokken voor dijkversterking. Die kosten worden goeddeels gedragen door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het project bestaat deels uit een tweefasencontract voor ontwerp en uitvoering.