Betonakkoord innovatieprogramma
Met innovaties wil het Betonakkoord hoge ambities behalen op het gebied van CO2-reductie en circulariteit binnen de gehele betonketen (foto: Rijkswaterstaat/Jan Wessels).

Het Betonakkoord, inmiddels ondertekend door 82 bedrijven en overheden, brengt de in februari beloofde opschaling nu daadwerkelijk in de praktijk. De beton- en bouwsector en opdrachtgevers hebben het Innovatieprogramma Duurzame Betonketen geïnitieerd, dat op 26 maart officieel is gestart. Binnen dat programma gaan de partijen werken aan innovaties die binnen vijf jaar breed toepasbaar zijn.

Speerpunten in het innovatieprogramma zijn Duurzaam beton en Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. Met deze innovaties zijn volgens de initiatiefnemers hoge ambities te behalen op het gebied van CO2-reductie en circulariteit binnen de gehele betonketen. De ambitie is groot. De opgestelde routekaarten laten zien dat het mogelijk is om in 2030 tenminste 50 tot 60 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te reduceren en 100 procent van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20 procent van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw. Maar dat lukt alleen als de betonketen samen met de opdrachtgevers innovaties versneld gaat implementeren. Het door het Betonakkoord opgestelde innovatieprogramma voorziet hierin.

Koplopers en peloton
Het Betonakkoord kiest, in lijn met het EU Circular Economy Package (2020), voor een zogenaamde Koplopersaanpak. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat het peloton over een paar jaar ook moet kunnen toepassen. Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze ‘quick wins’ gaan het Betonhuis en de Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n achttien innovaties geïdentificeerd die binnen een tot vijf jaar kunnen worden toegepast en gevalideerd.

Financiering
Het innovatieprogramma roept partijen in de beton- en bouwsector op om deze achttien kansrijke innovaties in de praktijk te beproeven en te valideren. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties samen met de markt te financieren. Hiervoor is in principe 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen (deels in natura mogelijk). Marktpartijen worden uitgenodigd om vóór 1 mei hun innovatievoorstellen in te dienen.

Duurzaam en circulair beton
Het innovatieprogramma richt zich op twee thema’s: Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Bij Duurzaam beton gaat het om het gericht verbeteren van de milieuprestatie en de levensduurverlenging van beton, bijvoorbeeld om het gebruikmaken van CO2-arme bindmiddelen, het toepassen van versnellers en het gebruik van CO2-arme wapening. Bij Duurzaam ontwerpen en bouwen gaat het onder meer om slim, adaptief en modulair ontwerpen en circulair bouwen. Daarbij valt te denken aan topologisch ontwerpen, 3D-printen, ontwerpen op hergebruik elementen en slimmere bouwplanning.

‘Nederland vervult voortrekkersrol’
In het Betonakkoord, dat in de zomer van 2018 is gelanceerd, werken private/publieke opdrachtgevers, advies- en ingenieursbureaus, grondstoffenleveranciers, betonmortel- en prefableveranciers, bindmiddelenleveranciers, bouwbedrijven, sloop-/recyclingbedrijven en de rijksoverheid met elkaar samen. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, wijst op de forse reductiedoelen die in de routekaarten zijn uitgestippeld: “Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken, bouwen we de komende jaren aan een duurzame keten die floreert, innoveert en concurreert en aantrekkelijk is om in te werken.”

Nadere informatie: www.betonakkoord.nl