Gaasperdammertunnel

Het Betonakkoord over CO2-reductie circulariteit heeft de opbouwfase afgerond. Het plan van aanpak is gereed; de opschalingsfase gaat van start. Het akkoord is ondertekend door 82 organisaties uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid. De betonsector gaat volop inzetten op CO2-arm en circulair beton, zo concludeert de Stuurgroep van het Betonakkoord. Iedereen in de beton- en bouwsector krijgt te maken met de afspraken in het akkoord.

De sector zet vol in voor innovatie op het gebied van duurzaamheid en verwacht daarmee de concurrentiekracht te vergroten. Het Betonakkoord heeft een zestal doelen gesteld tot 2030:

Doelen
In het Betonakkoord heeft de betonketen samen met de bouwsector en overheid zes doelstellingen tot 2030 geformuleerd gericht op CO2 reductie en circulariteit.

  • Minimaal 30%, en liefst 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990;
  • 100% hergebruik van sloopbeton in nieuw materiaal; ontwerp volgens het uitgangspunt van circulariteit;
  • Bij zand- en grindwinning netto een positieve waarde van natuurlijk kapitaal realiseren;
  • Aandacht voor kennisontwikkeling en -overdracht over innovaties;
  • Ketengewijze samenwerking aan verdere verduurzaming;
  • Consistente uitvraag van duurzaam beton.

De betrokken partijen werken samen om deze doelen te behalen. De verantwoordelijkheden en manier van samenwerking zijn vastgelegd in het opgestelde governancemodel van het Betonakkoord.

Routekaarten
“Het Betonakkoord is niet iets van een kleine werkgroep, maar van alle opdrachtgevers, bouwers en leveranciers in de markt. De afgelopen jaren is in de opbouwfase de basis gelegd om de markt echt in beweging te krijgen en een noodzakelijke verlaging van de milieudruk te realiseren”, zo zegt Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord. De Uitvoeringsteams hebben inmiddels alle te nemen stappen in kaart gebracht.
Om te zorgen voor een gelijk speelveld zal heeft de kerngroep van publieke en private opdrachtgevers standaard richtlijnen gereed hebben in mei van dit jaar. Deze kunnen dan al eenvoudig in bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden ingevoerd.

Koplopers
Een kerngroep van opdrachtgevers en marktpartijen hebben vastgelegd om circa dertig innovaties tot stand te brengen. Zo gaan koplopers aan de slag met innovaties rond CO2-arm beton, levensduurverlenging van beton, slim, modulair en adaptief ontwerpen en circulair bouwen, CO2 reductie in de betonindustrie en in de transportketen. Met de resultaten van hun inspanningen worden binnen 1 tot 5 jaar nieuwe toepassingen in de markt geïntroduceerd.