Versterking 7 sluizen in Noord-Holland gestart

Noord-Holland - foto van de Grote Sluis in Hoorn
De Grote Sluis in Hoorn | Foto: TAUW

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Friso Civiel en TAUW zijn gestart met de realisatie van het project ‘Versterking 7 kunstwerken in Noord-Holland’. Deze sluizen langs de Markermeerdijk zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetest op betrouwbaarheid van sluiting en ondergaan daarom een versterking.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft hiervoor de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase als één opdracht aanbesteed en gegund aan een aannemerscombinatie van TAUW en Friso-Civiel (TFC). De verkenningsfase en planuitwerkingsfase zijn inmiddels afgerond. De uitvoeringsfase, waartoe de onlangs gestarte realisatie hoort, loopt tot de zomer van 2022.

Kunstwerken

Dit HWBP-project dat als enige uitsluitend betrekking heeft op kunstwerken, brengt de waterveiligheid op orde van:

  • Sluis Oostoever, Den Helder
  • Sassluis, Enkhuizen
  • Keersluis, Broekerhaven
  • Grote Sluis, Hoorn
  • Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis, Schardam
Verkenningsfase: 2018 – 2019

Per sluis zijn verschillende kansrijke oplossingen tegen elkaar afgewogen en beoordeeld op haalbaarheid, betaalbaarheid en effecten op de omgeving. De verkenningsfase resulteerde in een vastgesteld en onderbouwd voorkeursalternatief per sluis. Hierbij is door intensief stakeholdermanagement de inbreng van diverse partijen meegenomen.

Planuitwerkingsfase

Het voorkeursalternatief per sluis is in de planuitwerkingsfase door TAUW vertaald naar een definitief ontwerp (DO) per sluis. In deze fase is ook het traject van procedures envergunningen doorlopen met de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland.. Dit betekent dat de vergunningen, Projectplannen Waterwet en MER-beoordelingen zijn uitgevoerd en geaccordeerd. Vijf van de zeven sluizen zijn in deze fase drooggezet voor inspectie, zodat het definitief ontwerp gebaseerd kon worden op een nauwgezette beoordeling van de staat van de kunstwerken.

Uitvoeringsfase: 2021 – 2022

In de uitvoeringsfase zijn de definitieve ontwerpen van de sluizen uitgewerkt tot uitvoeringsontwerpen, die dus vanaf oktober gerealiseerd worden. Tijdens de realisatie verzorgt TAUW namens TFC het omgevingsmanagement.