PROMISCES-studie naar verwijderen van milieuverontreinigingen

PROMISCES-studie - foto rivier Oost Nederland

De EU investeert via het Horizon 2020 programma in een oplossing voor zorgwekkende stoffen in het milieu. De studie moet inzicht opleveren in de herkomst van deze stoffen, de routes die zij afleggen en de plaats waar ze uiteindelijk terechtkomen. Doel is oplossingen voor verwijdering te ontwikkelen, en zo bij te dragen aan de Europese Green Deal-ambitie ‘zero pollution!’. De investering in de zogeheten PROMISCES-studie bedraagt 12 miljoen euro.

In dit project PROMISCES werken 27 Europese onderzoekspartijen uit acht landen 3,5 jaar samen aan diverse oplossingen. Daar zijn ook Nederlandse partijen bij waaronder het RIVM, Deltares en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Zorgwekkende stoffen

De onderzoekpartners ontwikkelen technologieën om de verontreiniging uit bodem, sediment, oppervlakte- en grondwater te voorkomen of op te ruimen. Het gaat onder andere om persistente, mobiele en mogelijk toxische PM(T) stoffen zoals PFAS en andere industriële chemicaliën. Dat zijn zorgwekkende verontreinigingen die mettertijd consequenties kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Representatieve casestudies in Europa

Om de zero-pollution-concepten voor water, sediment en bodem te onderzoeken concentreert het project zich op zeven representatieve casestudies in Europese probleemregio’s. Het gaat om locaties in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije, en het stroomgebied van de Donau tussen Wenen en Boedapest. Doel is sleuteltechnologieën en innovaties te testenom de genoemde verontreinigingen te voorkomen, of anders te monitoren en te saneren.

Van start

Het PROMISCES-onderzoek is gestart in november.

> Meer informatie over dit Horizon 2020-project van de EU (Engelstalig)