Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en Natuurmonumenten hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de planuitwerking te starten voor het ophogen van de Galgeplaat in het Nationaal Park Oosterschelde. Het project kost ruim 22 miljoen euro.

Door zandhonger en toekomstige zeespiegelstijging worden de zandplaten in de Oosterschelde kleiner en de omliggende geulen ondieper. Hierdoor staat een belangrijk leefgebied van vogels en zeehonden onder druk. Een zandsuppletie is nodig om ervoor te zorgen dat de Galgeplaat en de omliggende platen ook in de toekomst voedsel zullen verschaffen voor vogels en rustgebied kunnen blijven voor zeehonden. In de planuitwerking worden onder andere het bodemleven, de sterkte en stabiliteit van de Galgeplaat en de omliggende zandplaten onderzocht. Ook worden, in samenspraak met belanghebbenden zoals de visserijsector, verschillende mogelijkheden ontworpen voor de suppletie. De planuitwerkingsfase loopt tot en met 2024 en vormt de basis voor de uitvoering. De uiteindelijke zandsuppletie van de Galgeplaat en de omliggende platen in het oostelijk deel van Nationaal Park Oosterschelde zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2026-2027.

Klimaatbestendigheid zandsuppletie

Met het oog op klimaatverandering is het volgens Rijkswaterstaat zeer belangrijk om te onderzoeken hoe klimaatbestendig zandsuppletieprojecten zijn. De kennis van andere grootschalige suppletieprogramma’s, zoals de eerdere proefsuppletie van de Galgeplaat (2008) en de recentere suppletie van de Roggenplaat en de Zandmotor Ameland en Ter Heijde, worden meegenomen in de planuitwerkingsfase van de Galgeplaat. Kennisinstituten Deltares en Wageningen University & Research zijn nauw betrokken bij de uitwerking.

Aanpak grote wateren

De suppletie Galgeplaat is onderdeel van het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De suppletie wordt voor 20 miljoen euro gefinancierd vanuit de PAGW en via een (beoogde) regionale financiering van 2,5 miljoen euro.