€ 1,2 miljard voor infrastructuur om woningbouw te faciliteren

€ 1,2 miljard - foto wegenaanleg
Foto KWS

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. De ministeries van Ien W en VRO hebben samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. Het kabinet trekt nu circa € 1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen. Samen leiden die tot realisatie en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen in de komende 5 jaar.

Tussen nu en 2031 wil het kabinet 900.000 woningen bouwen en toegroeien naar 100.000 woningen per jaar. Om die goed bereikbaar te maken investeert het Rijk bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, wegen, fietsbruggen en fietsroutes, deelmobiliteit en mobility-hubs en aanpassingen rond (bus)stations.

Sneller meer betaalbare woningen

Regio’s en gemeenten hebben projectvoorstellen ingediend die bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het gaat om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen als de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation versneld realiseren zijn.

Door vanuit het Rijk bij te dragen aan kosten voor mobiliteit en bereikbaarheid kunnen snel meters gemaakt worden. Het Rijk stelt dit jaar in totaal € 1,5 miljard beschikbaar voor deze zogenoemde versnellingsafspraken. Uit de ingezonden voorstellen zijn verspreid over het hele land 70 projecten gekozen. Goed voor een rijksbijdrage van ongeveer € 1,2 miljard.

Op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de verschillende regio’s al concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.

6 miljard voor infrastructuur grootschalige woningbouwgebieden

Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet ook in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Deze complexe grootschalige woningbouw brengt ook grotere bereikbaarheidsopgaven met zich mee. Daarvoor is de resterende € 6 miljard beschikbaar. Een toekenningscriterium is bijvoorbeeld het aantal woningen waarop de investering betrekking heeft. Ook de invloed van de investering in mobiliteit op de bereikbaarheid, economie en de leefomgeving weegt mee.

Het voornemen is om in de Bestuurlijke Overleggen MIRT dit najaar de eerste afspraken te maken over de ontsluiting van deze grootschalige woningbouwgebieden.