Herziening EU-richtlijnen Luchtkwaliteit op komst

SWOV-onderzoek - foto stadsverkeer Amsterdam

Europa herziet in de komende jaren haar nu geldende EU-richtlijnen luchtkwaliteit (‘Ambient Air Quality Directives’). Deze directieven bepalen voor de EU-lidstaten bindende grens- of streefwaarden voor concentraties van de belangrijkste luchtvervuilingen: ozon, zwaveldioxide, stikstofdioxide, benzeen, koolmonoxide, lood, benzo[a]pyreen, PM10 fijnstof  en PM2,5 fijnstof. 

Het herzieningsproces van de EU-richtlijnen Luchtkwaliteit is in een stroomversnelling geraakt, doordat de World Health Organization (WHO) eind september nieuwe advieswaarden publiceerde voor de belangrijkste luchtvervuilende stoffen. Deze trekken veel aandacht van een politiek en maatschappij. De nieuwe WHO advieswaarden zullen een belangrijke rol spelen in de discussie over herziene EU-richtlijnen Luchtkwaliteit. De aangescherpte WHO-advieswaarde voor ultrafijnstof (PM2.5) is gehalveerd (was 10, is nu 5) en voor stikstofdioxide (NO2) is de advieswaarde nu 10 (was 40).

Op de RIVM-site staat een uitgebreid overzicht van de nu nog geldende EU Ambient Air Quality Directives en de aangescherpte advieswaarden van de WHO.

Nederlands standpunt

De Europese Commissie wil het uiteindelijke voorstel uitbrengen in de tweede helft van 2022. Voor een gedragen standpuntbepaling van Nederland heeft het rijk een interbestuurlijk overleg opgezet tussen het ministerie van IenW, andere betrokken departementen, IPO en VNG.

Longfonds

Het Longfonds wil dat Nederland de nieuwe WHO-advieswaarden gaat gebruiken als richtlijn voor ambitieus beleid. De organisatie roept demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat op om ze per direct leidend te maken  in het Schone Lucht Akkoord (SLA). De SLA-ambities voor 2030 zouden dan naar voren gehaald moeten worden en streefdoel voor de komende kabinetsperiode moeten worden.

Gezondheidsraad over verminderen ultrafijnstof

Op de site van de Gezondheidsraad staat een interview met hun erelid prof. dr. ir. Bert Brunekreef, emeritus hoogleraar milieu-epidemiologie Universteit Utrecht over terugdringen van ultrafijnstof. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over vraagstukken op het gebied van gezondheid(sonderzoek).