stikstofneerslag
Foto: Neushorn / CC

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden voor alle emissiebronnen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Voor infrastructurele projecten moet nu rekening worden gehouden met stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg.

Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu nog helemaal geen afstandsgrenzen. Volgens de minister leidt een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.

Aantal meetnetten uitgebreid
Het adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, onder leiding van Leen Hordijk, bracht vorig jaar twee adviezen uit om de berekening van de stikstofneerslag te verbeteren. Op basis van deze adviezen breidt het kabinet onder meer het aantal meetnetten uit. Het adviescollege was ook kritisch op het gebruik van het rekenmodel, het programma dat de neerslag van stikstof voor de natuurtoets voor vergunningverlening berekent. Er was volgens het adviescollege sprake van onbalans tussen het gewenste detailniveau van berekenen en de onzekerheid van het rekenmodel. Bovendien waren de verschillende afstandsgrenzen voor de verschillende emissiebronnen ‘niet goed uitlegbaar’. In het huidige model geldt dat voor wegverkeer de neerslag van stikstof na 5 kilometer niet meer meetelt. Voor andere bronnen, zoals stallen en scheepvaart, gelden nu helemaal geen afstandsgrenzen.

Het kabinet kiest nu voor verbetering van het rekenmodel en een gelijkwaardige behandeling van alle emissiebronnen: 25 kilometer wordt de maximale rekenafstand voor stikstofdepositie voor wie bijvoorbeeld een weg- of woningproject wil realiseren. RIVM- en TNO-onderzoeken laten volgens de minister zien dat de keuze voor deze rekenafstand mogelijk en te verantwoorden is.

Ecologisch onderzoek
Het besluit om uit te gaan van een afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen, betekent dat een initiatiefnemer van een project de stikstofneerslag die het project veroorzaakt binnen deze zone indien nodig moet beperken. Ecologisch onderzoek of beperkende stikstofmaatregelen buiten deze zone (vaak gaat het om geringe uitstoot op grote afstand) zijn dan niet langer nodig. Voor het effect van projecten op de totale landelijke stikstofneerslag buiten de 25 kilometer komt het kabinet binnenkort met extra (bron)maatregelen.

Aanpassing AERIUS Calculator
Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen, zal op onderdelen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Deze aanpassing is naar verwachting eind 2021 of begin 2022 gereed.