AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen laat in een eerste reactie weten positief te staan tegenover het pakket aan sociaal-economische maatregelen dat het kabinet heeft gepresenteerd om de gevolgen van de coronacrisis voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen (foto: AFNL-NOA).

De eerste grote stappen van het kabinet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen met een noodpakket, komen goed over bij de Stichting AFNL-NOA, een samenwerkingsverband tussen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra AFNL en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NOA.

De brancheorganisatie hoopt dat de voorgestelde maatregelen ook in de ondernemerspraktijk goed uitvallen en dat ondernemers snel en adequaat van de maatregelen gebruik kunnen maken en over liquiditeit blijven beschikken om te voorkomen dat zij gaan omvallen of medewerkers moeten ontslaan. De AFNL vertegenwoordigt mkb-aannemers van o.a. boorbedrijven, burgerlijke & utiliteitsbouwbedrijven, grond-, weg- en waterbouwbedrijven, modern straatwerkbedrijven, wapeningsstaalbedrijven en bestratingsbedrijven.

Belastinguitstel biedt ruimte
“Het is goed te zien dat het kabinet snel met maatregelen is gekomen en snel heeft ingespeeld op een deel van de voorstellen die er vanuit de gezamenlijke branches zijn neergelegd”, stelt AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een eerste reactie op de kabinetsvoornemens. “Het eenvoudiger uitstellen van belastingbetaling door ondernemers met voorlopig drie maanden en uitstellen van de voorlopige aanslag, zullen in ieder geval wat ruimte bieden.”

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud
Op het eerste oog denkt AFNL-NOA dat ook de nieuwe tijdelijke regeling voor werktijdverkorting – de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – soelaas moeten kunnen bieden, nu veel ondernemers omzet weg (gaan) zien vallen. In dit verband vindt Gesthuizen het positief dat de vergoeding voor niet gewerkte uren naar 90 procent gaat, het UWV een voorschot van 80 procent verstrekt en dat er met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. gebruik van gemaakt kan worden. “Hopelijk weet de minister van SZW ook snel oplossingen te vinden om van deze regeling adequaat gebruik te kunnen maken, na het vastlopen van de overbelaste sites om voor de tot nu toe geldende deeltijd-ww in aanmerking te komen”, aldus Gesthuizen. Ze is in beginsel ook positief over de tijdelijke inkomensondersteuning voor zzp’ers. Die ondersteuning met versoepelde voorwaarden lijkt voor deze groep zelfstandigen een welkome ondersteuning.

Boeteclausule voor niet tijdig opleveren werk opschorten
De verruiming van de kredietregeling BMKB noemt de brancheorganisatie op zich goed, maar ze hoopt wel dat ook banken zich hier coulant opstellen, daar deze regeling via de bank van de ondernemer verloopt. Ze wijst erop dat ondernemers liquiditeit nodig hebben om te kunnen ondernemen. Ten slotte hoopt AFNL-NOA dat het kabinet ook bereid is de boeteregeling voor opdrachten die gebonden zijn aan oplevertermijnen voor werken in de bouw, afbouw en infra op te schorten als niet tijdig kan worden opgeleverd door de coronacrisis.