klimaatadaptatie
Wateroverlast in Winschoten, mei 2017 (foto: Floris Boogaard).

Twintig overheidsorganisaties, waterschappen en waterbedrijven in de provincie Groningen en Noord-Drenthe hebben samen de Regionale Klimaatadaptatie Strategie vastgesteld. Het betreft een gezamenlijke aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Met verschillende uitgangspunten voor de betrokken organisaties wordt de klimaatadaptatie gebiedsgericht aangepakt.

In de Regionale Klimaatadaptatie Strategie staan opgaven benoemd die betrekking hebben op de inrichting van gebieden, maar vooral op de samenwerking. Melissa van Hoorn, gedeputeerde van de provincie Groningen: “Door onze krachten te bundelen, zorgen we ervoor dat onze regio in de toekomst goed is voorbereid op steeds extremer weer. De opgaven hebben we daarom omgezet in uitgangspunten voor de betrokken organisaties.” Henk Kosters, wethouder Noordenveld en vicevoorzitter van de stuurgroep Klimaatadaptatie vult aan: “De kracht van deze strategie zit in de gebiedsgerichte benadering, waarbij water en bodem leidend zijn voor de ruimtelijke inrichting. We zetten bovendien zoveel mogelijk in op de verbinding met andere maatschappelijke opgaven, zoals zorg, bouwen en wonen.”

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de twintig betrokken organisaties zijn gericht op het vasthouden en tijdelijk opslaan van regenwater en het bestrijden van hitte. Ook mogelijkheden om functies te combineren zijn belangrijk, bijvoorbeeld een zonneakker met een waterberging of biodiversiteit door meer groen in stedelijk gebied. Verder zal onderzoek worden gedaan naar de betekenis van droogte voor stedelijk gebied, zullen afspraken worden gemaakt over klimaatbestendige nieuwbouw, wordt kennis uitgewisseld over de inrichting van bedrijventerreinen en industriegebieden en gaan de organisaties hun best doen om de bewustwording van klimaatverandering onder inwoners te vergroten, zoals over het bewust en zuinig omgaan met water.

Risico’s en kwetsbaarheden

De twintig organisaties hebben de risico’s en kwetsbaarheden in kaart gebracht. Uit verschillende testen blijkt dat de Gronings/Noord-Drentse regio gevoelig is voor de effecten van hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Zo zijn bijvoorbeeld het stedelijk gebied en de hogere zandgronden gevoelig voor hitte en droogte. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. In de laaggelegen gebieden spelen met name gevolgen van hevige neerslag, met bijbehorend overstromingsgevaar. Die hebben invloed op wonen en werken. De risico’s en kwetsbaarheden zijn geanalyseerd en besproken, en op basis daarvan is de Regionale Klimaatadaptatie Strategie bepaald.

13,1 miljoen euro beschikbaar

De regionale strategie is de regionale invulling van het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (2018), dat als doel heeft Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. De bedoeling is om hier met verschillende organisaties nadere invulling aan te geven en tot projecten te komen die leiden tot een regionale uitvoeringsagenda. Uit het landelijke fonds Impulsregeling klimaatadaptatie is 13,1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen in deze regio.