consortium Grensmaas
In juli 2021 kreeg Valkenburg te maken met ernstige wateroverlast na extreme regenval in België en Duitsland (foto: Wikimedia Commons).

Het consortium Grensmaas wil samen met het Rijk, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Zuid-Limburgse Maasgemeenten snel aan de slag met nieuwe plannen om de waterveiligheid van de Maas en de beken te verbeteren. Het gaat dan met name om verdieping van de Maas bij Eijsden en Maastricht, aanleg van een groene rivier tussen Itteren en Borgharen, een nevengeul in Bosscherveld en een hoogwatergeul bij de Rug van Roosteren.

Het Consortium Grensmaas doet deze oproep na het extreme hoogwater in juli van dit jaar. Dankzij de uitgevoerde Maaswerken bleven de Maasgemeenten net droog. Maar het recordwaterpeil in de Geul zorgde in Valkenburg voor overstromingen zelfs tot nationale ramp werden bestempeld.

Waterpeil met een meter verlagen
Het effect van de ingrepen waarvoor het Consortium Grensmaas nu pleit, is een verlaging van het waterpeil met ruim een meter bij een vergelijkbaar hoogwater. Volgens het consortium kan op de kosten van de werkzaamheden fors worden bespaard door de ingrepen te combineren met grindwinning. In het Consortium Grensmaas zijn grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. De grindbedrijven werken samen in Geo-Control BV en exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein. De aannemers zijn Van den Biggelaar aannemingsbedrijf, Van Oord en Boskalis.

Herstelwerkzaamheden
In opdracht van Rijkswaterstaat werken de bedrijven uit het consortium nu aan herstel van de schade aan de Maasoevers. Prioriteit hebben de herstelwerkzaamheden aan het talud bij de hoogwaterbrug in Visserweert. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoogwater op het Maastraject tussen Meerssen en Echt-Susteren op diverse locaties voor forse erosie heeft gezorgd. Stortstenen zijn met de hoogwatergolf meegevoerd, oeverbeschermingen zijn weggespoeld en keerwanddelen zijn verdwenen. Bovendien is er veel zand afgezet langs de oevers door het ontstaan van stroomkuilen in de rivierbodem.

Nieuwe bestorting en gaten vullen
In Grevenbicht hebben zandafzettingen geleid tot het voortijdig uit de vaart halen van het voetveer. Op diverse locaties zijn ook bomen en struiken ontworteld door de kracht van het sterk stromende water. De komende weken wordt er nieuwe bestorting aangebracht en worden ontwortelde bomen en struiken opgeruimd. Ook zullen de stroomkuilen in de bodem van de Maas worden opgevuld. Voor het opvullen van de gaten in Urmond, Berg aan de Maas en Maasband is zeker 250.000 ton steen nodig. De gaten in de Maasbodem zijn tot tien meter diep. De werkzaamheden duren naar verwachting tot in december.