AERIUS Calculator - foto ViA15 project aansluiting van de A15 en de A12 - luchtfoto
Project ViA15 aansluiting A15-A12 - foto: Joop van Houdt - Beeldbank Rijkswaterstaat

Sinds 20 januari is de update, Versie 2021, van de AERIUS Calculator beschikbaar. Met dit rekenprogramma kunnen overheden en private initiatiefnemers van (wegen)bouwprojecten de stikstofdepositie van hun voorgenomen project berekenen. Op 13 januari 2022 is de regeling ingegaan die deze versie van AERIUS voorschrijft voor toestemmingsverlening.

AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen. De recente wijziging werd om een extra reden noodzakelijk. Het Kabinet in mei 2021 besloot dat bij het berekenen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een afstand van 25 km moet worden gehanteerd. Tot dan toe werd voor de wegenbouw 5 km aangehouden.

Wat vooraf ging

In juli 2020 kwalificeerde het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof het eindrapport ‘Meer meten, robuuster berekenen’ die 5 km-berekening als ongeschikt voor toestemmingsverlening. De Raad van State volgde dat advies. Het college deed in januari vorig jaar een tussenuitspraak over het Tracébesluit A15/A12 Ressen Oudbroeken (ViA15). Daarin gaf de Raad van State opdracht aan de minister om de gehanteerde rekenmethodiek voor stikstofdepositie nader te onderbouwen. Dat leidde tot het (demissionaire) kabinetsbesluit om de afstand waarover stikstofdepositie op Natura 200-gebieden naar 25 km te brengen.

Vertraging GWW-projecten

Doordat de AERIUS Calculator nog geen berekeningen maakte volgens die de aangescherpte eisen, trad er vertraging op in de voorbereiding van een aantal tracébesluiten voor wegenbouwprojecten. Dat gold niet alleen het genoemde Tracébesluit voor Ressen Oudbroeken, maar bijvoorbeeld ook het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken (ook ViA15), A28/A1 knooppunt Hoevelaken en N35 Nijverdal-Wierden.

Herziening

De jaarlijkse update die het RIVM maakt van AERIUS was dus deze keer een bijzondere. Voor vergunningverleners en beleidsmakers is het vanzelfsprekend belangrijk dat berekeningen en monitoringsinformatie adequaat zijn om beslissingen te kunnen nemen. Het rekenprogramma maakt gebruik van data uit veel bronnen. Data en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden (en ook in rekenmodellen zelf) zijn continu in ontwikkeling. RIVM gebruikt gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als TNO, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en de Universiteit Wageningen (WUR). Ministeries en provincies leveren natuurgegevens aan.

AERIUS Monitor

Tegelijk met de release van de AERIUS Calculator is AERIUS Monitor geactualiseerd. De Monitor 2021 heeft geüpdatete depositiekaarten, gebaseerd op recente gegevens over emissies, prognoses, natuurgegevens en kalibratie. AERIUS Monitor 2021 heeft depositiekaarten voor de jaren 2018, 2019 en prognoses voor 2025 en 2030.

Met AERIUS Monitor hebben beleidsmakers en andere geïnteresseerden toegankelijke informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen.

Meer informatie

Alle documenten zoals handleidingen en factsheets over de release van Calculator en Monitor 2021 vindt u op aerius.nl.