Waterschap Vallei & Veluwe, Aveco de Bondt en KWS vormen bouwteam Noordelijke Randmeerdijk

Foto: KWS

De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk bij Elburg wordt uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit  VolkerWessels-ondernemingen Aveco de Bondt (ingenieursbedrijf) en KWS (infrabouwer), in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe. Het bouwteam is verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp uit het Projectplan waterwet en voor de realisatie van de dijkverbetering. Het project borgt de waterveiligheid tot 2050; ook wordt het beheer verbeterd. De ontwerpfase is begin dit jaar gestart. Naar verwachting vindt de realisatie volgend jaar plaats.

De Noordelijke Randmeerdijk is van oorsprong een zeedijk die Elburg, Noordeinde en de omliggende polders beschermde tegen overstromingen vanuit de Zuiderzee. Tegenwoordig beschermt de dijk hetzelfde gebied tegen hoogwater op de Randmeren als gevolg van een zware zuidwesterstorm.

Drie dijksecties, tien waterkerende objecten en drie onderhoudsbermen
De waterveiligheidsopgave bestaat uit drie dijksecties en tien waterkerende objecten tussen Doornspijk en het Reevediep. Daarnaast zal op drie locaties een onderhoudsberm worden aangelegd. De dijk en de kunstwerken die in de dijk liggen zijn onderdeel van de primaire waterkering. Deze ligt in twee provincies, Overijssel en Gelderland, en is in beheer bij twee waterschappen: waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en waterschap Vallei en Veluwe (WSVV). Het dijkvak Reeve van WDODelta wordt vanuit het oogpunt van doelmatigheid meegenomen in het project Noordelijke Randmeerdijk.

Samenwerken in een bouwteam
Het waterschap heeft gekozen voor een bouwteamsamenwerking om vanuit een gelijkwaardige verstandhouding te kunnen samenwerken met de opdrachtnemer. Door Aveco de Bondt en KWS vroegtijdig te betrekken, kan hun uitvoeringstechnische kennis en ervaring optimaal benut worden. In dit project wordt tevens nauw samengewerkt met firma Luttjeboer, die hun expertise op het gebied van historische sluizen en kunstwerken in het bouwteam inbrengt.

Waterveiligheid
Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen elke twaalf jaar worden beoordeeld. Primaire waterkeringen die niet voldoen, zoals delen van de Noordelijke Randmeerdijk, worden versterkt om tot 2050 aan de veiligheidsnorm te voldoen.
De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk is een van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dat programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.