Rijkswaterstaat gunt planstudieopdracht ecologisch herstel Maas aan Arcadis

Awardmeeting Arcadis - RWS, 14 februari 2019

Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In verband hiermee heeft advies- en ingenieursbureau Arcadis de opdracht van Rijkswaterstaat gekregen om de resterende KRW-maatregelen voor de tweede en derde tranche voor de Maas uit te werken. Dit is een omvangrijke planstudieopdracht.

De scope omvat de volledige resterende taakstelling aan natuurvriendelijke oevers, geulen en uiterwaardvergravingen, evenals het herstellen van diverse beekmondingen. Het werkgebied ligt tussen Eijsden, waar de Maas Nederland binnenkomt, en de A27, bij Keizersveer. Arcadis is verantwoordelijk voor de gehele planstudie. Zij zorgen onder meer voor de ontwerpen, het omgevingsmanagement en het opstellen van de realisatiecontracten. Die kunnen vervolgens door Rijkswaterstaat pasklaar op de markt worden gezet. De opdracht loopt tussen 2019 – 2024.

Best Value
In het projectmanagement wordt de Best Value-aanpak gevolgd. Dat betekent dat Arcadis als opdrachtnemer ‘in the lead’ is en een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en bewegingsruimte heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen. Daarbij werkt Arcadis vanzelfsprekend als team samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat. De expertise van de markt wordt op deze manier optimaal benut. In de opdracht zit ruimte om kansen die zich tijdens de looptijd van het contract voordoen, mee te nemen.

Ecologisch herstel
De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit.

In de afgelopen jaren is al zo’n 90 km aan natuurvriendelijke Maasoevers gerealiseerd, werden meer dan tien uiterwaarden omgevormd tot riviernatuurgebied en zijn samen met de waterschappen 20 beekmondingen hersteld. Ook in 2019 loopt dit werk door.

Daarmee is het werk aan een natuurlijkere Maas echter nog niet klaar. De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027.