Chocola maken van verduurzaming waterbeheer

verduurzaming waterbeheer
Sinds vijf jaar werkt Waterschap Rivierenland aan herstel van het historische rietlandschap in de Hoge Boezem van de Overwaard in Kinderdijk (Natura 2000-gebied en Werelderfgoed). Dit gebeurt met duurzame materialen, zoals lokaal gewonnen baggerslib waarmee een houten frame (op lange termijn afbreekbaar) is gevuld om een eiland te bouwen.

Waterschappen richting Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)

Vorig najaar heeft de Unie van Waterschappen een traject ingezet richting Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO, uitgesproken als ‘cacao’). Vijf werkgroepen gaan aan de slag met de waterschapsobjecten waarvoor qua milieu-impact de meeste winst valt te behalen. Zo wil Waterschap Rivierenland het waterbeheer rond Kinderdijk duurzamer maken en het daarvoor benodigde nieuwe gemaal circulair bouwen.

Auteur: Hans van Eerden

Nederland moet duurzamer worden ingericht en daarbij leggen de water­schappen veel gewicht in de schaal. Letterlijk, want de 21 water­schappen in ons land hebben naar schatting 570 megaton aan materialen in beheer. Dat is voornamelijk grond en klei in water­keringen. Maar als we die niet meerekenen, resteert er nog altijd een respectabele 10 megaton, oftewel gemiddeld 0,5 megaton (500 miljoen kilo) per waterschap, vooral bouwmaterialen als beton, staal, hout en kunststoffen. Dit bleek vorig jaar uit het onderzoek Circulair Assetmanagement Water­schappen van Stowa (Stichting Toe­gepast Onderzoek Waterbeheer). De inge­bedde klimaatimpact van de totale materiaal­voorraad bedroeg per water­schap gemiddeld 1,2 megaton CO2-equivalent, of uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator zo’n 127 miljoen euro. De mate van circu­lariteit (potentieel voor hergebruik) bleek slechts 13% te bedragen. Er valt dus nog veel duurzaamheidswinst te behalen door de waterschappen en die hebben daarvoor ook grote ambities. Zo willen ze dit jaar al circulair gaan uitvragen om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken, in 2035 klimaat-/CO2-neutraal zijn en in 2050 100% circulair.

Bas Nanninga, beleidsmedewerker Circulair economie bij de Unie van Waterschappen

Duurzaam opdrachtgeverschap

Om deze verduurzaming handen en voeten te geven, is de Unie van Waterschappen in reactie op het Stowa-onderzoek gestart met een traject voor Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdracht­geverschap (KCAO). Een van de trekkers is Bas Nanninga. Bij het Hoogheemraadschap Delfland was hij al bezig met duurzaam­heid en circulaire economie en nu is hij als beleids­­medewerker bij de Unie verantwoordelijk voor het thema circulaire economie. “Ik heb gewerkt aan de strategie op hoofdlijnen, zeg maar het verhaal van de circulaire waterschappen. Dat verhaal kent vijf hoofd­­lijnen en twee daarvan komen in KCAO samen: duurzaam opdrachtgeverschap en circulair assetmanagement.” Duurzaam opdracht­geverschap is meer dan duurzaam inkopen, benadrukt Nanninga. “Als je pas bij het inkopen aan duurzaamheid gaat denken, ben je eigenlijk al een paar stappen te laat. Je kunt veel meer kansen benutten door bij de interne opdrachtverlening al het gesprek over verduurzaming met elkaar te voeren, tijdens de planvorming of nog eerder. De opdrachtnemer moet de interne opdrachtgever dan vragen om duidelijke doelen voor duurzaamheid.”

De Unie heeft voor duurzaam opdracht­geverschap een strategie uitgewerkt met drie pijlers, vervolgt Nanninga. “Ten eerste bepalen we onze ambities en ­doelstellingen vooraf, dus niet pas als we gaan inkopen. Verder werken we samen, binnen de water­schappen en met marktpartijen, die we eerder in het proces betrekken. Dat doen we bijvoor­beeld door ze te laten mee­denken over het vormgeven van aan­bestedingen. Ten derde zijn we transparant en aanspreekbaar; de doelen die we aan het begin stellen, maken we meetbaar en lopende een project monitoren we of we daaraan voldoen.”

Circulair assetmanagement

Voor circulair assetmanagement komt uit het ­Stowa-onderzoek een ­top-vijf van water­schapsobjecten (assets) diewat betreft ­milieu-impact de meeste ­aandacht ­verdienen. Dat zijn waterkeringen, riool­waterzuiveringen, ­gemalen, oever­constructies en tran­sport­leidingen. Nanninga: “We wilden graag weten waar we staan als water­­­schappen met het circulair maken van onze assets, als een soort nul­meting: welke materialen zitten daarin, wat is hun hergebruik­­­waarde en milieu-impact?” Het doel van KCAO is nu ontwerp, aanleg, onderhoud en verwijde­ring van de vijf genoemde typen assets nog meer dan voorheen klimaatneutraal en circulair te maken. “Als reactie hoor ik wel dat dit ongeveer alles is dat we als waterschappen doen, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn ook nog stuwen, bruggen, sluizen en andere objecten. We hopen eigenlijk dat we, als we deze vijf object­categorieën te pakken hebben, voldoende instru­menten hebben om al die andere objecten ook circulair en klimaat­neutraal aan te pakken.Als input en inspiratie voor het uitwerken van roadmaps voor de vijf objectcategorieën gebruiken we de road­maps die Rijkswater­staat en ProRail hebben ont­wik­keld in het kader van de KCI-strategie, Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten.”

‘Als je pas bij het inkopen aan duurzaamheid gaat denken, ben je eigenlijk al een paar stappen te laat’

In bestuursakkoorden

De transitie naar klimaatneutraal en ­circulair verloopt in de waterschapswereld zowel bottom-up als top-down, ziet Nanninga. “Als Unie hebben we in 2017 het landelijke Grondstoffenakkoord (zie het kader, red.) ondertekend en dat hebben we onder de aandacht van de ­waterschappen gebracht. Die zijn ­vervolgens gaan kijken wat ze al deden en wat ze nog meer konden doen. Zo komt de ver­andering voor een groot deel van onderaf. Veel projectleiders pro­beren hun ­projecten duur­zaam vorm te geven en bewegendaarmee van ­duurzaam in- ­­kopen naar ­duur­zaam opdrachtgeverschap, waar­in ze hun managers en directeuren, zoals Jacob, meenemen.”

Jacob Knoops, directeur bij Waterschap Rivierenland

Jacob is Jacob Knoops, die bij Waterschap Rivierenland als directeur verantwoordelijk is voor onder meer financiën en water­systeembeheer. Zijn waterschap kwam begin dit jaar nog in het nieuws met het succes­vol beheersen van het hoogwater in de rivier de Linge als ge­volg van de over­vloedige regen­val. “Dat was niet super­spannend, maar toch goed dat de taak van de waterschappen voor waterbeheer zo in de publiciteit kwam.”Knoops ziet bij bijna alle waterschappen dat klimaatneutraliteit en doelstellingen voor duur­zaam werken en inkopen een plek hebben gekregen in de bestuurs­akkoordenen zijn doorvertaald in de waterbeheer­­programma’s. “Dat is top-down gebeurd, maar belangrijk is ook dat er bij de water­­schappen heel veel enthousiaste mede­werkers zijn die – en dat geldt ook voor mij per­soon­­lijk- als drijf­veer hebben ­duurzame oplos­s­ingen te reali­seren. In­spelen op klimaatver­andering is tegenwoordig eigen­­lijk een kerntaak van de waterschappen in hun reguliere werk. Dan is het mooi dat je aan­­palend ook activiteiten kunt organiseren om die klimaat­­­verandering zo­­veel mogelijk te voorkomen; dan snijdt het mes aan twee kanten. Dat het nu ook in bestuursakkoorden staat, heeft als voor­­­deel dat er makkelijker middelen voor beschik­­­baar komen. In de afwegingen speelt duurzaamheid nu duidelijk mee, terwijl voorheen toch vooral naar de euro’s van de investe­ringen werd gekeken. Mijn verwachting is dat het thema in de komende water­schaps­verkiezingen een groeiende rol gaat spelen. Daarom wil ik,maar dat terzijde, de lezers van OTAR op­roepen om toch vooral te gaan stemmen.”

Waterschap Rivierenland gebruikt al elektrisch materieel, zoals een maaiboot of een kraan voor inzet bij dijkversterking, om emissieloos te kunnen werken.

Binnen- en buitenring

De resultaten van het Stowa-onderzoek ­werden eind vorig jaar met de water­schap­pen gedeeld in vier ­regiobijeenkomsten die tevens dienden als kick-off voor het KCAO-traject. Nanninga: “We hebben daar uitgelegd wat we met duurzaam opdrachtgeverschap en circulair ­asset­management bedoelen. Vervolgens hebben we een op­roep gedaan om in werkgroepen per objectcategorie de strategie te gaan uitwerken.” Elke werkgroep kent een binnen- en een buitenring en een stuur­groep. “De binnenring doet het echte werk;daarin zitten projectmanagers van de waterschappen, die elk een object of initiatief inbrengen dat ze meer circulair en klimaatneutraal willen maken. Hun interne ­opdrachtgever daarvoor is lid van de stuurgroep. In de buitenring zitten alle anderen die hierbij betrokken willen worden; dit fungeert als een soort klank­bord­groep.” Knoops: “Dat laatste vind ik dekracht van de gekozen aanpak. Zo raakt de hele waterschapssector be­trokken bij de vijf initiatieven en kan een enorm vlieg­wiel­effect ontstaan. Mensen leren van elkaar en zien de toepassing in de praktijk.” De werkgroepen zijn vrij in het bepalen van hun werkwijze. Het idee is dat ze samen met ingenieursbureaus een plan van aan­pak maken, vertelt Nanninga. “We hebben contact gezocht met hun koepel, NL Ingenieurs: ‘Jullie krijgen waarschijnlijk van­­­uit allerlei waterschappen dezelfde vragen om hen te helpen met circulaire projecten, kunnen we niet samenwerken?’ Tien ingenieursbureaus wilden dat wel, dus telkens twee van hen zullen met een werkgroep optrekken.”

‘Inspelen op klimaatverandering is tegenwoordig een kerntaak van de waterschappen’

Iconisch Kinderdijk

Het vraagstuk dat elk werkgroeplid mee­neemt hoeft geen nieuwbouw te zijn, verduidelijkt Nanninga. “Het mag ook een onder­­houdsvraagstuk zijn, we hebben het immers over assetmanagement.” ­Waterschap Rivierenland brengt wel een nieuwbouwproject, reageert directeur Knoops, die als interne opdrachtgever daarvoor zelf dus zitting neemt in de stuurgroep bij de werkgroep voor gemalen. “Het gaat om de bouw van een nieuw gemaal in de Overwaard, een van onze ­icoon­polders. Het water stroomt uit deze polder al eeuwen naar Kinderdijk, waar de iconische molens staan. Deze vorm van waterbeheer is echter niet duurzaam genoeg, omdat door klimaat­verandering de bodem zakt, waardoor er voortdurend kadeverhogingen ­noodzakelijk zijn. Dat is minder nodig als we het water anders door de polder gaan sturen. Dan kunnen we een duurzamere oplossing creëren. Daarvoor is een nieuw gemaal nodig en dat willen we zo circulair mogelijk realiseren. Dit is een mooi project waarbij we dat vanaf scratch kunnen inbrengen en daar­mee is het een goed voorbeeld van het verbinden van klimaatneutraal en ­circulair.”

Best practices

Inspiratie is er al volop, meldt Nanninga. “Tijdens die regiobijeenkomsten zijn hele flappen volgeschreven met goede ideeën. Van het meer klimaatneutraal inrichten van het maalregime – pompen als het waait of de zon schijnt, met groene energie – tot aan natuurvriendelijke oevers in plaats van de bekende harde beschoeiingen.” Knoops noemt uit zijn eigen waterschap ook een paar voorbeelden, zoals de inzet van elektrisch materieel, het winnen van gas uit rioolslib en het herstellen van historisch rietlandschap met duurzame materialen. Nanninga: “Het is zeer divers, elk waterschap is wel met iets bezig. Zoals Waterschap Scheldestromen, dat zetstenen uit baggerspecie is gaan maken. Of het zoeken naar oplossingen voor het maaisel van de oevers en keringen: kun je dat composteren of zijn er ook nog hoogwaardigere toepassingen?”

De gekozen projectorganisatie betrekt de hele waterschapssector bij de vijf KCAO-initiatieven

Rapporteren en monitoren

De werkgroepen zijn begin dit jaar aan de slag gegaan en zullen na de zomervakantie hun bevindingen opleveren. Nanninga: “Daar maken we een afrondende notitie van, of een rapportage in een andere vorm. Daarmee gaan we de kennis van de werk­groepen delen met de waterschappen en andere opdrachtgevende organisaties, want dit is wel iets om breder te delen. Uiteindelijk moet het leiden tot een andere manier van omgaan met onze materialen en objecten, meer hergebruiken en meer materialen toepassen die minder schadelijk zijn voor milieu en klimaat.” De ambitie is ook om het beter meetbaar te maken. We hebben legio voorbeelden, maar we krijgen steeds meer de vraag wat het oplevert aan minder CO2-emissie of materialen­verbruik. Ik ben dit jaar een werk­groep Materialenpaspoorten gestart, om te komen tot het vastleggen van alle gebruikte materialen en hun kenmerken voor de verschillende objecten. Dat helpt ons om in de toekomst beter te kunnen meten en de verduurzaming te kunnen bijhouden.”

Meer informatie

www.unievanwaterschappen.nl
www.waterschaprivierenland.nl

 

Energiefabriek Sleeuwijk: sinds twee jaar haalt Waterschap Rivierenland hier gas uit het rioolslib en met de zonnepanelen (op de achtergrond) gaat het richting energiezelfvoorzienendheid.

Polderen voor duurzaamheid

De Unie van Waterschappen is op het thema duurzaamheid aangesloten bij de volgende landelijke akkoorden en samenwerkingsagenda’s:
• Grondstoffenakkoord
• Klimaatakkoord
• Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025
• Manifest Duurzaam GWW 2030
• Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen
• Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten

Longreads zijn artikelen uit het magazine die wekelijks geplaatst worden op OTAR.nl