Ontpolderen Hedwigepolder gaat door: Raad van State wijst bezwaar af

Hedwigepolder
Hertogin Hedwigepolder net na start van ontpoldering om 300 hectare nieuwe natuur te creeren tussen verdronken land van Saaftinge en Properpolder in Belgie.

De ontpoldering van de Hertoging Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag door van de Raad van State. De Raad verklaarde deze week een herzieningsverzoek van de voormalige eigenaar ongegrond.

De Hedwigepolder is in 2018 onteigend, vanwege het voornemen tot ontpoldering teneinde het land terug te geven aan de natuur. Aan het Rijksbesluit daartoe in 2012 ging een lang en geëmotioneerd politiek debat vooraf. In 2014 verklaarde de raad van State definitief het bezwaar tegen ontpoldering ongegrond.

Bezwaar op afgewezen bezwaar

De voormalige eigenaar, Géry De Cloedt, is van mening dat de Vlaamse overheid, die  het werk op Nederlands grondgebied uitvoert in overleg met de provincie Zeeland, de ontpolderingswerkzaamheden alsnog moet staken. Hij betoogt dat de ontpoldering de doelen van natuurherstel niet kan halen vanwege PFAS-verontreiniging van het instromende water uit de Westerschelde. Om die reden diende hij een herzieningsverzoek in tegen de ongegrond-verklaring  uit 2014. Dat verzoek is dus afgewezen.

Er is geen verschil van mening over de kwestie of de Westerschelde verontreinigd is met PFAS. Dat staat vast en wordt dan ook door de Raad van State erkend. De rechter stelt echter dat meerdere studies tot een gerechtvaardigde verwachting leiden dat die verontreiniging weinig impact zal hebben op de nieuwe natuur na ontpoldering. Daarbij wordt uitgegaan van een daling van het PFAS-gehalte in de komende jaren.

Veiligheidsrisico

In de afweging heeft een belangrijke rol gespeeld dat on hold zetten van het project aan de Nederlandse kant een veiligheidsrisico zou inhouden aan Vlaamse zijde. Daar zijn de werkzaamheden al ver gevorderd. De Zeedijk in de Prosperpolder is bijvoorbeeld al ver afgegraven. Wanneer het werk aan Nederlandse kant zou stoppen, brengt dat volgens de Belgen een substantieel risico met zich mee. Dat gevaar weegt in de ogen van de rechter zwaarder dan milieuschade door PFAS.  Omroep Zeeland meldt dat De Cloedt de zaak wel zal voortzetten. Volgens plan zullen evenwel eb en vloed dit najaar terugkeren in de Hedwigepolder.

Hedwigepolder - kaart van het projectgebied