VNG vraagt Staten-Generaal om aanpassing besluit Wkb

Illustratie: Bouwend Nederland

De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging aan te passen voordat het naar de Raad van State gaat. De Kamers behandelen de wet deze week (respectievelijk op 12 en 14 mei).

Handhavingsrol
In het ontwerpbesluit is de rol voor het bevoegd gezag onuitvoerbaar, aldus de VNG, doordat handhaving op basis van waarnemingen van de kwaliteitsborger zowel praktisch als juridisch onmogelijk is. Amendementen die eerder zijn aangenomen door het parlement hebben niet tot de gewenste aanpassingen geleid. De brief aan de Staten-Generaal somt een zestal situaties op waarin de rol van het bevoegd gezag volgens de afzenders niet goed kan worden ingevuld.

Wegvallen leges
Daarnaast vallen door het omzetten van de vergunningplicht naar een melding nog meer leges weg dan was voorzien. De brief stuurt de VNG mede namens de leden, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), Brandweer NL en Omgevingsdienst Nederland. De afzenders ondersteunen het streven naar een stelsel waarin de bouwregelgeving beter wordt nageleefd, maar stellen dat snelheid voor zorgvuldigheid lijkt te zijn gegaan in het ontwerpbesluit en de toelichting.

 

In OTAR 2019 #7 (december 2019) vindt u op p 46 e.v. een uitgebreid artikel over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen