VNG: “Droogte raakt gemeentelijke assetbeheer”

Droogte - foto stadsgezicht met laagstaande rivier
Adaptatie aan droogte verdient politieke aandacht, ook voor wat betreft het gemeentelijk assetbeheer, stelt de VNG

Voorafgaand aan het Kamerdebat over het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) op 15 september heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Kamer nadrukkelijk verzocht om regie te nemen op een klimaatadaptieve aanpak van de woningbouwopgave. Ook willen de gemeenten graag van de landelijke overheid weten hoe het Rijk de regionale uitvoeringskracht zal kunnen versterken. Bijzonder punt van aandacht is de droogte van de laatste zomers. Die raakt het gemeentelijke asset-beheer, zoals  van riool, ondergrond, wegen en groen.

Bij klimaatbestendig bouwen is een integrale blik nodig, en moet de uitvoering centraal staan. Zo stelt de VNG. We willen Nederland klimaatrobuust inrichten. Tegelijkertijd is er zorg over de bouwopgave van 100.000 woningen per jaar tot aan 2030. Die mag geen vertraging oplopen. De gemeenten vragen de Tweede Kamer om de minister op te roepen concreet te maken van de landelijke overheid kan bijdragen aan de uitvoering van die beide ambities.

Impact droogte in de gebouwde omgeving

Na een aantal droge zomers op rij en een droog voorjaar moet en beleidmakers doordrongen zijn van de noodzaak om de gebouwde omgeving aan te passen aan droogte. Die heeft niet alleen impact op landbouw, natuur en zoetwatervoorziening. Gemeenten zien vooral ook de droogteschade in de gebouwde omgeving. Die raakt het gemeentelijke asset-beheer, zoals riool, ondergrond, wegen en groen.

Door droogte kunnen bijvoorbeeld funderingsproblemen ontstaan die de staat van de fundering van gebouwen en infrastructuur kan verergeren of de achteruitgang kan versnellen. Ook kan door de extreem natte en droge periodes de bodem meer gaan ‘bewegen’, waardoor kabels en leidingen in de ondergrond gaan verschuiven. Dat heeft ook effect op de energietransitie: drinkwaterleidingen en verwarmingsbuizen wil je niet naast elkaar hebben in de ondergrond.

Grondwatersysteem

“Beter inzicht in het totale grondwatersysteem is gewenst om lokale of regionale trends beter in beeld te brengen”, aldus de VNG. Betere infiltratievoorzieningen, tegels wippen en waterbergingen zullen nodig zijn om pieken op te vangen en water te laten infiltreren. De gemeenten vragen van de volksvertegenwoordiging om aandacht te hebben (en te houden) voor directe en indirecte schade door droogte in het gebouwd gebied.