Vaarwegen bieden kansen

Transport over water is een essentiële schakel in de Nederlandse eco-nomie. Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegennet dat alle economische kerngebieden en industrieën met elkaar verbindt. Ruim een derde van al het goederenvervoer in Nederland vindt via het water de weg naar een eindbestemming. Grensoverschrijdend richting Duitsland is dat meer dan 50% en voor bulklading zelfs 80%.

Klimaatdoelen
Daarnaast is vervoer over water ook een CO2-gunstige modaliteit. Brede inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen, daarom stimuleert het Rijk een modal shift van weg naar water. Er is op het water ruimte voor groei, zowel op de vaarwegen als in scheepscapaciteit. Binnenvaart heeft Nederland dus veel te bieden, zeker nu de files op de wegen weer langer worden.
Achterstallig onderhoud
Omdat bruggen en sluizen geen prioriteit waren, zijn vele oud en toe aan groot onderhoud. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dage-lijkse realiteit. Door gebrek aan onderhoud aan sluizen en bruggen is het aantal stremmingen op het hoofdvaarwegennetwerk ten opzichte van 2016 inmiddels verviervoudigd. Naast onverwachte stremmingen, zijn tal van sluiscomplexen regelmatig langdurig beperkt of niet beschikbaar.
Robuuste vaarweginfrastructuur
Vervoer over water is, meer dan het wegverkeer, afhankelijk van goed werkende sluizen en (beweegbare) bruggen. Als er een sluis of brug niet werkt, is omvaren lang niet altijd mogelijk; dan ligt het scheepvaart-verkeer in veel gevallen stil. Om de kansen die de binnenvaart biedt optimaal te benutten is het van vitaal belang het Nederlandse vaar-wegennetwerk op peil te brengen en houden, waar nodig aan te passen en op te waarderen om groei mogelijk te maken.
Nederland transportland
Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in denken en doen. Keuzes moeten worden gemaakt, ‘alles’ kan niet meer. Wat betreft die toekomst van Nederland Transportland én van Nederland als leefbaar land zouden wat ons betreft de volgende criteria leidend moeten zijn in de keuzes die we gaan maken: Welke keuzes rondom weg, spoor, water leiden tot:
• Zo véél mogelijk filereductie, en zo véél mogelijk vervoerscapaciteit voor Nederland per bestede euro?
• Zo veel mogelijk emissieverbetering, per daartoe bestede euro?
Het antwoord is helder: water wint en verbindt. Je kunt een euro maar één keer uitgeven en dan blijkt investeren in vaarwegen een zeer verstandige keuze.

Rob Leussink
Directeur Koninklijke Binnenvaart Nederland

Lees hier meer longreads