Stormer Marine BV verwerft bouwopdracht meetvaartuigen

Luchtfoto gebouw Rijkswaterstaat Westrave, Utrecht foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft de bouw van drie trailerbare meetvaartuigen (TMV’s) gegund aan Stormer Marine BV in Hoorn. TMV’s  zijn bedoeld voor meetwerkzaamheden op binnenwateren ten aanzien van bodemligging en waterkwantiteit. De bouw van de drie nieuwe schepen maakt deel uit van de vlootvervanging van de Rijksrederij.

De gunning vond plaats op de laagste prijs binnen een strikt geformuleerd pakket van kwaliteitseisen, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Omdat alles aan de kwaliteitseis ‘goed’ moest voldoen liet de gunning geen ruimte aan partijen om zich op grond van kwaliteit te onderscheiden. Van de drie aanmelders zijn er twee uitgenodigd om ene inschrijving te doen, en uiteindelijk heeft Stormer Marine BV dus de opdracht verworven.

Taken meetvaartuigen

Bij meting van de bodemligging bepaalt men met het TMV vooral de bodemhoogte van de vaarweg. Die profielen zijn input voor de schouw en inspectie van de Rijksvaar- en waterwegen, waterkeringen en objecten. Deze analyses zijn van belang voor baggercontracten en natte-infraprojecten.

Bij het thema waterkwantiteit worden waterstromen en debieten (watervolume dat per tijdseenheid door een bepaald punt in de rivier stroomt) in beeld gebracht. Die informatie is van essentieel belang voor het waterbeheer: de verdeling van water over Nederland en de bediening van sluizen en stuwen om dat te realiseren.

Duurzaamheid

De vaartuigen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd. Romp en opbouw zullen goeddeels bestaan uit herbruikbaar aluminium, niet alleen uit het oogpunt van goed materiaalbeheer, maar ook omdat dat gebruik van corrosiewerende verf en antifouling overbodig maakt. Doortoepssing van ledverlichting, energiezuinige apparatuur en zonepanelen verbruiken de TMV’s maar beperkt energie.

Vastgesteld is evenwel dat totale klimaatneutrale oplossingen (zoals varen op waterstof, methanol of elektriciteit) nog niet haalbaar zijn voor dit type vaartuigen.

Rijksrederij

De Rijksrederij is onderdeel van Rijkswaterstaat. Hij beheert en onderhoudt een vloot van honderd specialistische vaartuigen die – al dan niet met bemanning – beschikbaar zijn voor de Douane, Kustwacht, Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat.  Hoofdtaken zijn vaarwegmarkering, patrouille, meten, visserijbeheer en -onderzoek. Daarnaast geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement.