Scheldestromen
Foto: Scheldestromen

Het dagelijks bestuur van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen vraagt aan de algemene vergadering van het waterschap een krediet van 5,5 miljoen euro voor de bouw van twee nieuwe gemalen in Zeeland. Op 8 juni neemt de algemene vergadering daarover een besluit. 

Een van de twee nieuwe gemalen wordt gebouwd aan de Spanjaardsweg in Philippine (gemeente Terneuzen). In het project wordt ook een koppeling met de Angelinapolder voorzien en worden enkele nabijgelegen waterlopen verruimd. Door de maatregelen kan de aanvoer van zoet water gehandhaafd blijven. De kosten van het project zijn geraamd op ongeveer 2,3 miljoen euro.

Oud-Vossemeer

Ook aan de Zoetendijk in Oud-Vossemeer (Tholen) wordt een nieuw gemaal gebouwd. De waterlopen naar het gemaal toe worden verbreed, de oevers er omheen worden hersteld en er worden twee duikers onder de Zoetendijk door geperst. De komst van het nieuwe gemaal moet het gemaal aan de Kadijk in Poortvliet ontlasten. Dat gemaal krijgt nu te veel water te verwerken, waardoor het water op lage percelen in de Weihoek niet snel genoeg kan worden afgevoerd. De kosten voor het project bedragen ongeveer 3,2 miljoen euro.

Toekomstbestendig

Scheldestromen zegt dat de gemalen worden gebouwd om het watersysteem toekomstbestendig te maken. Volgens het waterschap verbeteren hiermee de afvoer van water in extreme situaties (Waterbeheer 21e eeuw – WB21) en het peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime – GGOR). Bovendien draagt het bij aan de doelen van schoon water in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Kosten

Vanuit de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie wordt voor beide gemalen een bijdrage van 1.278.000 euro voorzien. Na goedkeuring van de algemene vergadering worden beide projecten aanbesteed. Die goedkeuring lijkt een formaliteit, maar het Zeeuwse waterschap heeft recent slechte ervaringen gehad met hoog oplopende kosten voor de bouw van een nieuw gemaal. In maart werd bekend dat de geraamde aanneemkosten voor de bouw van het nieuwe gemaal De Poel in ’s-Heer Abtskerke fors hoger zijn uitgevallen vanwege corona en de oorlog in Oekraïne. De onzekerheid in beschikbaarheid van materialen en materieel leidde tijdens de voorbereiding van het project tot buitenproportionele prijsverhogingen. Hierdoor stegen de kosten voor bijvoorbeeld de in- en uitstroomvoorzieningen, door prijsstijgingen van onder andere wapeningsstaal en stalen damwand.

Volgens planning start de bouw van de gemalen Philippine en Oud-Vossemeer in het voorjaar van 2024.