EMVI-plan

Het overheidsprogramma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, waarin Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW en ProRail samenwerken, nodigt marktpartijen, medeoverheden en kennisinstellingen uit om mee te doen aan de invulling van zogeheten roadmaps. In deze routekaarten moeten de meest realistische transitiepaden naar een klimaatneutrale en circulaire infrasector worden bepaald. Aanmelden kan op de nieuw gelanceerde website www.duurzame-infra.nl.

De website werd gelanceerd in de online startbijeenkomst ‘Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’ op 15 april. Tijdens de bijeenkomst werden aanwezigen bijgepraat over het programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. De ambitie is om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken.

Invulling transitiepaden
De uitvoering van het programma verloopt via transitiepaden voor de werkterreinen van IenW met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Elk transitiepad presenteerde de eerste schetsen van zijn routekaart en liet zien hoe Rijkswaterstaat, het ministerie en ProRail met de sector, medeoverheden en kennisinstellingen samen willen werken aan de invulling van de route naar 2030. “Concreet betekent dit dat we klimaatneutrale en circulaire doelstellingen opnemen in projectopdrachten”, stellen de drie initiatiefnemers. “En dat we bedrijven financieel belonen die aantoonbaar lagere milieukosten hebben of circulair werken. De besparingen die markpartijen in de projecten kunnen aantonen, monitoren we voortdurend. Ook treden we op als launching customer door duurzame innovaties in de praktijk te testen en op te schalen als deze succesvol zijn.”

Duurzame-infra.nl
Om de roadmaps verder te ontwikkelen, is het nieuwe digitale platform www.duurzame-infra.nl opgezet. Hier is informatie te vinden over de transitiepaden en wordt het programma toegelicht. Ook het laatste nieuws en de data van toekomstige bijeenkomsten krijgen op de website een plaatsje. Partijen die niet bij de bijeenkomst waren, maar wel betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de routekaarten, kunnen zich alsnog aanmelden op het platform.