Rijk en regio steken 539 miljoen euro in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de snelwegen A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Met het zetten van een handtekening onder een bestuursovereenkomst hebben de ministers van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de betrokken bestuurders uit de regio de afspraken over het mobiliteitspakket bezegeld. Het Rijk trekt € 366 miljoen uit en de regio € 173 miljoen.

Maatregelen voor wegennet en bereikbaarheid

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • quick wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
  • infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, zoals extra rijstroken op de snelwegen A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve-rijstroken in de Coentunnel;
  • een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3;
  • verbeteren van de doorstroming van de N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan;
  • het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
  • faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

Uitwerking geplande maatregelen infrastructuur

Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerpstructuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nota van antwoord en het definitief maken van de structuurvisie. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind 2019, worden de maatregelen verder uitgewerkt.

Dit gebeurt in de volgende fase van het project, zijnde de planuitwerking ‘A7-A8 Amsterdam-Hoorn’. Te zijner tijd wordt hiervoor onder andere een ontwerptracébesluit en een tracébesluit genomen. Naar aanleiding hiervan zal duidelijk worden wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden. Maatregelen voor het lokale wegennet, zoals Guisweg, AVANT en snelfietspaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de regio en worden door hen verder uitgewerkt.

Betrokken partijen bestuursovereenkomst

In de corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Koggenland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.