Regio’s vragen Gelderland vergeefs om verbreding Rijnbrug bij Rhenen

Rijnbrug bij Rhenen - luchtfoto
De Rijnbrug bij Rhenen | Foto: Regio Foodvalley

De regio’s rond de Rijnbrug bij Rhenen doen een dingend beroep op de provincie Gelderland om verbreding van de Rijnbrug door te zetten. Het gaat ook om meebetaling aan de (meer)kosten van het project. Op 21 december besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland over de voortzetting van de samenwerking om het bouwproject te realiseren.

Een brandbrief met het klemmende beroep op de provincie is ondertekend door de Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren en Tiel, de Economic Board Regio Foodvalley, VNO-NCW Gelderland/Vallei en Rivierenland, de FOV Regio Foodvalley en de bedrijvenkringen aan beide zijden van de Rijn.

Samenwerking

De fileproblemen rond de Rijnbrug verstoren het economisch en maatschappelijk leven in de aanliggende regio’s. De laatste jaren werkte het brede samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Utrecht, en de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Neder-Betuwe aan een langetermijnoplossing voor de mobiliteit rond de brug. In mei 2021 ondertekenden alle partijen, een nieuw bestuursakkoord voor die verbreding naar 2 x 2 rijstroken.

Aan het 2×2-rijstrokenplan was onderzoek voorafgegaan naar een goedkopere oplossing: een derde rijstrok die beurtelings in noordelijke of zuidelijke richting wordt opengesteld. Toen dat niet haalbaar bleek is gekozen voor de duurdere optie 2×2, die dus ieders instemming had, ook die van de provincie Gelderland. Alle partijen vonden dit de beste oplossing voor de mobiliteit in de regio. “Goed voor inwoners en ondernemers”, zeggen René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley, en Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland. “En het past goed in de visie van de provincie Gelderland die zich wil inzetten voor een Gelderse economie die robuust, toekomstbestendig en verbonden is.”

Woningbouwopgave

Verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen is niet alleen nodig om de huidige filedruk te verlichten. Capaciteitsuitbreiding van de infrastructuur is ook een voorwaarde voor realisatie van de grote woningbouwopgave in Regio Foodvalley-Zuid. Dat gaat om zo’n 25.000 nieuwe woningen tot 2040. Over de noodzaak van die voorwaarde is geen verschil van mening.

Oplopende kosten

Het project kampt met serieuze tegenslag. De verbreding zou aanvankelijk in 2022 starten, maar is uitgesteld door de stikstofcrisis. Een nieuwe startdatum is nog niet bekend. Bovendien zijn de eerst geraamde kosten van 80 miljoen euro voor de beide provincies samen inmiddels met 60 miljoen euro opgelopen.

Terugtrekkende beweging

Recent heeft de provincie Gelderland een terugtrekkende beweging ingezet. Zij liet weten dat zij de meerkosten van het project toch niet mee wil dragen. Het Gelderse aandeel daarin is 30 miljoen euro. De samenwerkende partners toonden zich verrast. Het gesloten bestuursakkoord van mei j.l. is immers mede ondertekend door Gelderland. De Regiovoorzitters in hun brieven aan Gedeputeerden Staten en Provinciale Staten van Gelderland: “Onze hoop is dat Gedeputeerde Staten inzien dat een verbrede Rijnbrug de beste oplossing is om de beide topregio’s duurzaam met elkaar te verbinden. Er is trouwens ook geen alternatief. De Rijnbrug is de enige rivierovergang in de wijde omgeving.”

Expertgroep

De regio’s stellen nu voor een expertgroep te formeren die nieuw onderzoek doet. Daarin worden in ieder geval de actuele ruimtelijke en infraontwikkelingen betrokken. Ook zal het onderzoek de faseringsmogelijkheden van het werk bezien. Die zijn te toetsen aan de hand van een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA). “We kunnen dan de beste oplossing in beeld brengen zodat de voorbereiding voor de verbreding van de Rijnbrug kan worden voortgezet.”

 

UPDATE 21 december:

De provincie Gelderland blijft bij haar weiegering om 30 miljoen extra uit te trekken voor de Rijnbrug bij Rhenen. Gedeputeerde Staten vindt de gevraagde investering buiten proportie. De provincie Gelderland geeft aan het bedrag ook niet te kúnnen opbrengen.