Rijnbrug
De Rijnbrug (foto: provincie Utrecht).

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren staat op losse schroeven, zo meldt De Gelderlander. Het project wordt zeker 65 miljoen euro duurder dan de 80 miljoen euro die oorspronkelijk was begroot en de provincie Gelderland vraagt zich daarom af of de verbreding van de brug bij Rhenen nog wel door moet gaan.

“De forse toename van het budget, de risico’s en de mate van het oplossend vermogen van dit project maakt dat deze investering, naar onze mening, niet in balans staat met het verwachte resultaat”, schrijft het Gelderse college van Gedeputeerde Staten in een Statenbrief. “Hierdoor komt voor ons college de vraag aan de orde of we met dit project door moeten gaan. Bovendien is er geen aanvullend budget beschikbaar voor dit project, waardoor we de komende weken de tijd nemen om ons te beraden en alle opties in de volle breedte te verkennen.” Eerder was al bekend geworden dat het Rijk geen extra geld in de verbreding wil steken. De extra kosten zouden daardoor volledig voor rekening komen van de provincies Gelderland en Utrecht.

Meer capaciteit nodig
Momenteel loopt het verkeer op de N233 via Rijnbrug Rhenen tussen Gelderland en Utrecht in de spitsen vast. De bereikbaarheid van de regio Foodvalley, de economische ontwikkeling van Ede-Wageningen en de leefbaarheid in Rhenen en Kesteren staat hierdoor onder druk. In 2012 is door de provincies Gelderland, Utrecht, omringende gemeenten waaronder Rhenen, Buren en Neder-Betuwe en de regio’s Foodvalley en Rivierenland afgesproken om deze bereikbaarheidsproblemen en leefbaarheidsproblemen op en rond de Rijnbrug Rhenen (N233) voor de middellange termijn aan te pakken door meer capaciteit op de brug te realiseren. De Rijnbrug ligt op de provinciegrens met Utrecht, is eigendom van het Rijk en de wegverharding op de brug is deels in beheer bij de provincie Utrecht en deels bij de provincie Gelderland.

Middellange termijn
In 2018 werd besloten om voor de oplossing op de middellange termijn te kiezen voor het realiseren van een nieuw brugdek met 2×2 rijbanen op de bestaande brugpijlers. Door de betrokken overheden is daarvoor een budget van ruim 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. Toen was de verwachting dat de werkzaamheden aan de brug in 2025 gereed zouden zijn. Verkeerskundig onderzoek liet echter zien dat er na realisatie van deze middellangetermijnoplossing direct ten noorden van de brug in Rhenen vanaf 2030 weer een verkeersknelpunt kan ontstaan.

Stikstofdepositie
Daarom is toen afgesproken om in 2028 de verkeerssituatie op de N233 en de N225 nabij de Rijnbrug te evalueren en de (verwachte) knelpunten in beeld te brengen. Voor de lange termijn is in 2018 ook afgesproken om te onderzoeken welke slimme en schone mobiliteitsoplossingen er zijn om de 2×2-oplossing zo lang mogelijk te laten renderen. Begin 2021 is vervolgens geconstateerd dat het project mogelijk vertraging zal oplopen doordat er sprake is van depositietoenames van stikstof, met mogelijk effect op Natura 2000-gebieden.

Zwakke pijlers
De bedoeling was om een nieuwe stalen bovenbouw op de bestaande brugpijlers te plaatsen. Echter, de draagkracht en de gesteldheid van de bestaande pijlers vormen een risico en daarom zijn deze nader onderzocht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er drie pijlers mogelijk versterkt moeten worden voor het nieuwe brugdek. Hiervoor zal een aanvullend bedrag moeten worden opgenomen in de nieuwe kostenraming.

Kostentoename: 65 miljoen
Al met al werd duidelijk dat het project zeker niet binnen het oorspronkelijke budget van 80 miljoen euro gerealiseerd zou kunnen worden. Er is minstens 65 miljoen euro extra nodig. Voor Gedeputeerde Staten van Gelderland is dat reden om nog eens goed over het project na te denken. “Voor het einde van het jaar leggen wij u een besluit voor hoe we verder willen met dit project”, schrijft het college aan Provinciale Staten. “Dit besluit bereiden we voor samen met de provincie Utrecht.”