Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Feedback gevraagd op drie conceptleidraden

Een brede groep uit de sector heeft in drie actieteams van Platform CB’23 sinds september 2021 gewerkt aan leidraden. Toekomstig hergebruik is een nieuw team dat een eerste versie van een leidraad presenteert, Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit presenteren versie 3.0 van hun leidraad. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Van 16 maart tot en met 6 april 2022 is de openbare consultatieperiode waarin betrokkenen uit de hele bouwsector feedback kunnen geven op de conceptversies. De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en zullen op 30 juni 2022 tijdens het jaarevent definitieve versies van de leidraden presenteren. Deze kunnen vrij toegepast worden door partijen die circulair willen bouwen, net als de eerder ontwikkelde leidraden.

Leidraad Toekomstig hergebruik 1.0

Deze leidraad bevat aanbevelingen en handvatten voor het verder ontwikkelen van circulaire regelgeving, publiek en privaat, om hergebruik beter te verankeren in de bouwregelgeving. Doelgroepen van deze leidraad zijn de beleidsmakers op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en diverse organisaties die afspraken en bepalingsmethoden opstellen, zoals stichting Nationale Milieudatabase (NMD), CUR/CROW en brancheorganisaties en certificerende instellingen. De leidraad geeft voor de drie fasen in de keten die zijn bekeken – bestaande bouw, nieuwbouw en producten – een goede uiteenzetting van de problematiek die er speelt bij hergebruik en waar de kansen liggen.

Leidraad Paspoorten voor de bouw 3.0

Ter verbetering van de 2.0-versie zijn drie aspecten aangepakt: 1. het meer gebruikersvriendelijk maken van het paspoort, 2. duidelijkheid over welke gegevens je in een paspoort opslaat en 3. informatie over hoe je de gegevens opslaat zodat ze goed te delen zijn met anderen. Daarnaast is de structuur van het document aangepast. Het is opgesplitst in deel A dat concrete stappen doorloopt wat je moet doen als je een paspoort wil opstellen of toepassen en in een deel B waarin de onderbouwing staat: hoe zijn we tot besluiten gekomen? Tot slot is een Quick start guide ontwikkeld.

Leidraad Meten van circulariteit 3.0

Het document heeft de opzet van een norm gekregen. Het actieteam wil met deze opzet het werk ondersteunen van de recent opgerichte Nederlandse normcommissie Circulair bouwen. Veel teksten zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande versie, maar er zijn wel enkele ‘issues’ opgelost, het hoofdstuk Waarde is verder uitgewerkt en informatie die geen onderdeel vormt van de methode is verschoven naar de bijlage. Het actieteam wil met name feedback ontvangen op de in geel gemarkeerde aanpassingen die zijn gedaan ten opzicht van versie 2.0 van de leidraad.

Het geven van feedback

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen. Meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van de actieteams: https://platformcb23.nl/actieteams.