consortium Grensmaas
In juli 2021 kreeg Valkenburg te maken met ernstige wateroverlast na extreme regenval in België en Duitsland (foto: Wikimedia Commons).

De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in zijn beleid voor het versterken van primaire waterkeringen voldoende een integrale benadering toepast. Voor de versterking van deze waterkeringen is tot 2035 ruim 10 miljard euro begroot. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de minister dit rijksgeld inzet voor een integrale aanpak van de uitdagingen op het gebied van waterveiligheid.

Nederland is een delta. Grote rivieren stromen via ons land in zee. Ook heeft ons land 450 kilometer aan kustlijn. Dit maakt ons kwetsbaar voor overstromingen, stelt de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft zich altijd geweerd tegen overstromingsgevaar door dijken te bouwen die hoogwater keren. Zonder die dijken zou ongeveer 60 procent van Nederland regelmatig overstromen. Precies in dit deel van Nederland wonen 9 miljoen mensen en wordt 70 procent van ons nationaal inkomen verdiend.

Overstromingsgevaar neemt toe

Het overstromingsgevaar in deze gebieden neemt toe. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en voeren rivieren meer water af, waardoor de druk op de dijken groter wordt. De vraag is of alleen het versterken van dijken ons in de toekomst nog wel genoeg beschermt. De minister van IenW streeft al sinds 2009 naar een bredere aanpak.

Rapport in november 2023 

In die aanpak wordt naast dijkversterking ook gewerkt aan een ruimtelijke inrichting die bestand is tegen overstromingen en een goede crisisbeheersing om slachtoffers en schade te voorkomen, bijvoorbeeld door evacuaties. De Algemene Rekenkamer vraagt zich in het onderzoek af of de minister er met zijn beleid (financiering, kaderstelling, toezicht) voor zorgt dat keuzes voor dijkversterking voldoende worden afgewogen tegen en afgestemd met ruimtelijke maatregelen en crisisbeheersingsmaatregelen. Het rapport over de integrale aanpak waterveiligheid verschijnt in november 2023.