Renovatie- en vervangingsopgave. Foto Keizersveerbrug
De Keizersveerbrug,die de A27 over de Bergsche Maas leidt. Foto: Rijkswaterstaat.

De landelijke omvang van de renovatie- en vernieuwingsopgave in de infrastructuur is voor het eerst in kaart gebracht. TNO publiceerde zijn onderzoek daarnaar, in opdracht van De Bouwagenda. Eerste kostenraming: 50 miljard euro.

Het eindrapport werd op 10 mei door voorzitter Bernard Wientjes van De Bouwagenda aangeboden aan Minister Van Nieuwenhuizen van I&W, de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk  namens de provincies en de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens namens de gemeenten. Gezamenlijk beheren die het overgrote deel van de Nederlandse infrastructuur.

Meer dan geld alleen

De jaarlijkse kosten die de TNO-studie raamt voor vervanging en renovatie van de bestaande civiele infrastructuur lopen op, van ongeveer een miljard euro in 2019, via twee à drie miljard in 2030, naar ongeveer vier miljard in 2050. In totaal belopen de extra kosten van het hele programma in de komende drie decennia circa vijftig miljard euro. Er ligt niet alleen een financiële uitdaging; het zal ook grote inspanning vragen om de personele capaciteit op de been te brengen die het hele programma kan uitvoeren. Er moeten voldoende technici en vakmensen worden opgeleid om overheden, ingenieursbureaus en bouwbedrijven de stroom aan werkzaamheden te kunnen laten voorbereiden en uitvoeren.

Nulmeting prognoserapport

Het landelijk areaal aan objecten die in scope zijn voor de vernieuwingsopgave telt zo’n 85.000 bruggen en viaducten, 3.000 kilometer aan kades en damwanden en 130.000 kleine civiele constructies, zoals stuwen en duikers. Van veel van die objecten staat de werkelijke levensduur nog niet vast. Daardoor kent de raming van de totale omvang nog tal van onzekerheden. TNO noemt het rapport daarom een ‘proeve’ of nulmeting van een landelijk prognoserapport, met als belangrijke aanbeveling om periodiek een update te publiceren. Zo moet dan mettertijd een steeds nauwgezetter beeld ontstaan van de omvang en timing van de renovatie- en vernieuwingsopgave.

Advies verbeteringen assetmanagement

In het verlengde van de eerste prognose heeft TNO ook verbeteringen in het beheer van de bestaande infrastructuur geadviseerd. Die behelzen een radicale(r) omslag van reactief naar proactief assetmanagement. De belangrijkste aanbevelingen van TNO:

  • Professionaliseer het assetmanagement op areaalniveau. Richt hiervoor een centrale organisatie-eenheid in bij elke beheerder of bij clusters van kleinere beheerders.
  • Zet het assetmanagement op grotere afstand van de politiek, met het oog op financiële en planmatige continuïteit. Sturing op de kaders en op de afweging kwaliteit-budget ligt dan bij de politiek.
  • Stimuleer en verbeter de samenwerking tussen beheerders, gezamenlijke programma’s voor kennisontwikkeling en innovatie.

>  Het eindrapport is te downloaden van de TNO-site