Noorderzijlvest
De Lauwersmeerdijk bij Vierhuizergat (foto: HWBP/Tineke Dijkstra).

Waterschap Noorderzijlvest investeert 136 miljoen euro in de versterking van de 9 km lange zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Het besluit komt ruim 50 jaar na de afsluiting van de Lauwerszee. 

In de vergadering van 15 februari stelde het bestuur het forse investeringsbedrag voor de dijkversterking bij de Lauwerszee vast. Behalve in de dijkversterking, wordt er ook 54 miljoen euro gestoken in het vergroten van de bemalingscapaciteit bij Zoutkamp. Beide maatregelen zijn volgens het waterschap nodig om de noordelijke provincies te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Duurzame aanpak

Vanaf het voorjaar tot aan 2026 gaat het waterschap de zeedijk versterken. In deelgebieden gaat het om de versterking van de 7 kilometer landelijke zeedijk, de versterking van de havendijk van 2 kilometer en de Westelijke havendam. De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt en nieuw materiaal dat nodig is, komt uit de regio. In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Tijdens de uitvoering staat hergebruik van materialen en het beperken van emissies centraal. Onderdeel van het krediet zijn de kosten voor de inzet van emissieloos elektrisch materieel en gebruik van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Het waterschap kan zo de CO2-uitstoot bij deze dijkversterking tot 95 procent verminderen. Aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) voert de dijkversterking uit.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

De historische Hunsingosluis in Zoutkamp wordt gerenoveerd en gerestaureerd; het huidige gemaal verliest zijn functie. De sluis wordt omgebouwd tot schutsluis en er wordt een nieuw gemaal gebouwd. Hiermee wordt de oude zeedijk als regionale kering versterkt. Ook vervangt het waterschap de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal. Deze maatregelen moeten in 2025 gereed zijn. Ze zijn onderdeel van de ‘Droge-voeten-2050-maatregelen’ en nodig om de gevolgen van klimaatverandering tot 2050 op te vangen. Het project in het voormalige vissersdorp wordt door Noorderzijlvest ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ genoemd.

Boezemdijken Hunze en Aa’s

Ook Waterschap Hunze en Aa’s, de ‘buurman’ van Noorderzijlvest, gaat investeren in dijkversterking. Op vier plekken gaat het waterschap de dijken versterken langs kanalen. Daarvoor zijn voorbereidingskredieten ter beschikking gesteld. De huidige waterkeringen voldoen niet meer aan de eisen en moeten worden opgehoogd of verstevigd. Het gaat om de dijken aan weerszijden van het Boelo Tijdenskanaal, waar in 2022 tijdens het hoge water nog piping plaatsvond. Het waterschap gaat een voorbereidingskrediet van 145.000 euro beschikbaar stellen voor de grondonderzoeksfase van de te versterken waterkering Boelo Tijdenskanaal.

Verder pakt het waterschap 2,5 kilometer lange dijken bij Winschoterdiep diep aan; 2,2 kilometer van de Noordelijke dijk van het Afwateringskanaal van Duurswold en dijken en oevers van het Termunterzijldiep tussen het Hondshalstermeer en Scheve Klap. Bij laatstgenoemde moet 600 meter dijk aan de zuidzijde van het kanaal worden verstevigd en aan de noordzijde moet de in slechte staat verkerende houten beschoeiing over een lengte van 2,5 kilometer worden aangepakt. De werkzaamheden bij de Boelo Tijdenskanaal moeten in 2027 zijn afgerond, die van de overige dijken in 2025.