foto: Rijkswaterstaat

Op vrijdag 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen.
De visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instellingen.

In Nederland staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink veranderen. In de Nationale Omgevingsvisie beschrijft het Rijk hoe Nederland een veilig, gezond en welvarend land kan blijven, ook voor toekomstige generaties. Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.
Door een nieuwe manier van kijken, het slim combineren van functies en een opgave- en gebiedsgerichte aanpak krijgt een scala van belangen en claims een plek binnen de schaarse 41.000 vierkante kilometer die Nederland telt.

NOVI
De NOVI geeft de uitdagingen weer waar Nederland voor staat en wat daarbij de nationale belangen zijn. De visie stuurt op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, inpassing van duurzame energie, een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied, woningbouw en duurzaam economisch groeipotentieel. Alles met oog voor omgevingskwaliteit: veiligheid, gezondheid en welvaart, ook voor toekomstige generaties. Grote transities worden aangepakt in NOVI-gebieden.

Acht NOVI-gebieden
Om verschillende urgente opgaven voor gebieden integraal op te pakken zijn acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen: regio’s met meerdere grote, complexe opgaven. Daartoe horen onder meer de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam. Hier wordt gewerkt aan kansen voor CO2-arme bedrijvigheid, combinaties van havenactiviteit, duurzame energieopwekking, wonen en natuur.
In de landelijke gebieden De Peel en het Groene Hart gaat het onder meer om waterbeheer en toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw.
In de regio’s Groningen en Zwolle speelt vooral de aanpak van energie- en klimaattransitie in relatie tot de verstedelijking. Zuid-Limburg en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn eveneens voorlopig NOVI-gebied, met als doel grensoverschrijdende kansen voor economie, wonen en duurzaamheid te benutten.

Uitvoeringsagenda
Samen met de NOVI is ook de Uitvoeringsagenda opgeleverd. De Uitvoeringsagenda beschrijft hoe er concreet uitwerking gegeven gaat worden aan de NOVI als één overheid, samen met de samenleving. Naast de instrumenten van de Omgevingswet worden een aantal nieuwe instrumenten en (nationale) programma’s ingezet. Instrumenten zoals de Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en regionale verstedelijkingsstrategieën zorgen voor een doorvertaling van de NOVI naar een regionale aanpak. Voorbeelden van programma’s zijn het Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en Nationaal Programma Landelijk Gebied.

 

>  Meer informatie, infographics en een video vindt u op de NOVI-webpagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties.