Kenniscluster
De 'founding partners' van het nieuwe Kenniscluster.

Drie kennisinstituten en drie hogescholen slaan de handen ineen en bundelen hun krachten in het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s, met als doel om zuinig en slim met het beschikbare zoetwater te leren omgaan en het Nederlandse landbouwsysteem ‘verziltingsbestendig’ te maken.

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de verzilting van de binnendijkse gronden geleidelijk toe. Langs de Nederlandse kust, maar ook in andere delta’s. Dit komt door toename van de concentratie van zout in het watersysteem. Hierdoor neemt de beschikbare hoeveelheid zoetwater af. Verzilting maakt ook het grond- en oppervlaktewater minder geschikt voor veel gebruikers. Verzilting leidt tot schade aan landbouwgewassen en bedreigt de voedselproductie. Het Kenniscluster gaat zich op die problematiek richten.

Ook internationaal relevant

Het initiatief is door de combinatie van toegepaste water-, bodem- en gewaskennis uniek in Nederland en ook internationaal relevant. Delta’s in de wereld ondervinden dezelfde bedreigingen en bestaan in overwegende mate uit kleirijke bodems. Klei is zeer gevoelig voor verzilting. Eenmaal aangetaste grond heeft een slechte structuur en is minder vruchtbaar. De toenemende verzilting van grond- en oppervlaktewater verkleint de beschikbaarheid van water voor landbouw en vele andere functies en vraagt om tijdige, robuuste en duurzame oplossingen.

Living Lab

Het accent van het kenniscluster ligt op het zoveel mogelijk beperken van de impact van verzilting op basis van grondig systeembegrip en praktijkkennis (water, bodem en gewas). Hiernaast worden mogelijkheden voor aanpassing van teelten naar meer zilte omstandigheden beschouwd. De toepassing wordt versneld door samen te werken in een Living Lab aan ontwikkeling en evaluatie van doeltreffende maatregelen in de teeltsystemen en in het lokale en regionale waterbeheer.

Nationale Kennisagenda

Door de kennis bij elkaar te brengen en de inzet van internationaal werkende kennispartners, beschikt het kenniscluster naar eigen zeggen over belangrijke bouwstenen voor het vraagstuk van toenemende verzilting en beschikbaarheid van zoetwater. De partners gaan met overheden en bedrijfsleven werken aan een Nationale Kennisagenda rond Verzilting. Het Kenniscluster bevordert de samenhang en samenwerking in onderzoek en in projecten.

Friesland

Het Kenniscluster zal zich vestigen op de Watercampus in Leeuwarden. De provincie Friesland heeft als initiatiefnemer de start mogelijk gemaakt. Het inhoudelijke werk van het Kenniscluster wordt mogelijk gemaakt door ‘founding partners’ die menskracht beschikbaar stellen voor de start. Dit zijn Rijksuniversiteit Groningen, Deltares, Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool en HZ University of Applied Sciences. Het Kenniscluster nodigt belanghebbende partijen uit om partner te worden en actief deel te nemen aan toekomstige thematische kennistafels en ontwikkeling van de kennisagenda.