HHNK gaat orde brengen in grondgebruik door derden

HHNK - dijklandschap met wandelaars

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat orde brengen in gebruik van haar gronden zonder afspraak door derden. Het bestuursbesluit daartoe werd genomen in februari 2022. Het projectteam Grondgebruik benadert gebruikers vanaf nu in fases om tot een regeling te komen. Het project zal vier jaar duren.

Het hoogheemraadschap is wettelijk verplicht haar eigendommen te beheren volgens het geldende Grondbeleid. Daarbij kan grond door derden worden gebruikt, maar dat moet dan wel goed geregeld zijn. Dat is niet overal het geval. Gebruikers van grond zonder onderliggende afspraak krijgen de keus: zij kunnen de grond huren of kopen (waar dat mogelijk is), of anders teruggeven aan HHNK.

Ervaringen pilot

HHNK bezit voor de uitoefening van haar werk van oudsher veel grond in Noord-Holland. Het gebruik van die grond door derden is in de loop van jaren ontstaan. Een pilot in 2018 zijn ongeveer honderd dossiers aangepakt. In de meeste gevallen is de grond toen verkocht aan de grondgebruikers. Dat kan vanzelfsprekend alleen als het grond betreft die het hoogheemraadschap niet nodig heeft voor de zorg voor de waterkeringen, de waterkwantiteit of de waterkwaliteit.

Marktconforme koop-/huurprijs

Zowel bij koop als bij huur biedt HHNK de grond aan tegen een marktconforme prijs, die wordt bepaald aan de hand van een onafhankelijke taxatie, waarin situatie en het gebruik verdisconteerd zijn. De kosten voor de taxatie komen voor rekening van het hoogheemraadschap. Bij verkoop geldt kosten koper. Bij onduidelijkheid over het eigendom zijn de Kadastergegevens richtinggevend.

Fasering

Omdat het om veel dossiers gaat, worden niet alle gebruikers op hetzelfde moment aangeschreven. De eerste batch aanschrijvingen betreft gebruikers van grond waar HHNK aan het werk is, bijvoorbeeld voor kadeverbeteringen, en waar het een vergunningaanvraag voor ontvangt. Het hoogheemraadschap heeft een projectsite voor belanghebbenden opengesteld.