Demolitieproef op Groningse testdijk succesvol verlopen

demolitieproef op de Groningse testdijk
Demolitieproef op de Groningse testdijk

Op het militaire oefenterrein De Marnewaard in Groningen is op 28 februari een demolitieproef gedaan, waarbij een stuk testdijk is opgeblazen. Zo’n opzettelijk te forceren bres kan een noodmaatregel zijn bij een hoogwatercrisis.

De proef is onderdeel van een reeks testen van het internationale EU INTERREG Polder2C’s project. Hij werd uitgevoerd door het ministerie van Defensie in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest. Ook hoogwaterbeschermingsorganisaties uit andere Europese landen waren bij de demolitieproef betrokken.

Onderzoeksdoelen

Doel van het project was inzicht te vergroten in het gedrag van een watermassa bij een geforceerde bres in de dijk, de mogelijkheid te onderzoeken om op deze wijze het watersysteem te ontlasten bij overstromingen, of om een gat te slaan in een dijk om het water veilig af te voeren. Zo kan de regie over crisissituaties met hoogwater sterker worden, met name door verlaging van de afvoer van het water benedenstrooms. Het slaan van een bres moet snel, met lichte middelen en gecontroleerd gebeuren. Dit is tijdens de proef onderzocht en getest. Er is bijvoorbeeld gekeken wat de grootte van het gat is en hoe het weer gedicht kan worden, aldus kenniscentrum STOWA.

Bij het waterschap Noorderzijlvest heerst tevredenheid over het verloop van de proef. Het slotensysteem van het waterschap neemt het weggestroomde water op.

Verdedigingstactiek

Het opblazen van een dijkstuk is in Nederland niet eerder toegepast in het kader van hoogwaterbeheersing. Wel als verdedigingstactiek in oorlogstijd, om vijanden uit een gebied weg te houden. In de VS is 12 jaar geleden wel ervaring opgedaan met dit procedé. In de staat Missouri werd een dijk die uit buizen bestond tijdens een watercrisis opgeblazen om de stad New Orleans te beschermen.

Welke maatregelen worden ingezet bij een hoogwatercrisis wordt bepaald door de Veiligheidsregio samen met het waterschap en Rijkswaterstaat.

Polders2C’s

Het EU INTERREG-project Polder2C’s houdt zich bezig met waterveiligheid uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland. Veertien organisaties werken samen aan betere bescherming tegen de effecten van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel. Focusgebieden zijn: waterkeringen, noodmaatregelen en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. De lead partners van Polder2C’s zijn STOWA en het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium.