Building with People publiceert Handboek voor inclusieve infrastructuur

Building with People met de ‘NL Inclusive Infra Manual’. Building with People is een netwerk van Nederlandse bedrijven dat wereldwijd inclusiviteit in infrastructuur wil bevorderen door het ontwikkelen van ‘best practices’. Dat gebeurt door infrastructuur te ontwerpen waar iedereen profijt van heeft.  Het netwerk Building with People bestaant uit Witteveen+Bos, KuiperCompagnons, WesselinkVanZijst, Fugro, Sweco, Deltares en MVO Nederland.

Het principe ‘iedereen doet mee’ verlegt de aandacht van louter functionele en financiële aspecten naar die  sociale aspecten van een infrastructurele ontwikkeling, waarbij de omgeving meepraat, meedenkt en meedoet. Er is niet alleen oog voor kosten en functionaliteit, maar ook naar eventuele ongewenste neveneffecten voor kwetsbare groepen en het verzilveren van mogelijke kansen voor hen.

Ondersteunend handboek
Om dit goed en gestructureerd te kunnen doen start Building with People met de ‘NL Inclusive Infra Manual’. Dit handboek ondersteunt professionals en richt zich voornamelijk op infrastructuur projecten in ontwikkelingslanden. In deze landen ervaren kwetsbare groepen de grootste problemen. In de steeds sneller groeiende deltasteden, groeit ook het aantal sloppenwijkbewoners hard. Zij worden direct bedreigd, niet alleen door natuurrampen zoals overstromingen, maar ook door ziekte en honger.
Het Manual biedt netwerkpartners de mogelijkheid om in een vroeg stadium van planvorming samen met direct betrokkenen een profielschets van de gemeenschap te maken. De profielschets brengt het dagelijks leven van de gemeenschap in kaart, de onderlinge verbanden en gegevens over hoe men inkomen genereert. Vervolgens wordt bepaald wat de plannen betekenen voor dit dagelijks leven, inkomen en de gemeenschap. Hoe kunnen de plannen zó aangepast worden dat het dagelijks leven in de gemeenschap ook écht verbetert? Vaak zijn dit kleine toevoegingen aan een groter infraproject. Zoals in een drainageproject afval dat watergangen verstopt, gebruiken voor de productie van bouwmaterialen of de toegang tot schoon drinkwater vergroten, door opvang van regenwater met een eenvoudige aanpassing aan het ontwerp.

Online manual
De Manual is via de site van Witteveen+Bos te bekijken. Leden van het Building with People netwerk kunnen ondersteuning bieden bij de toepassing. De NL Inclusive Infra Manual wordt aan de hand van nieuwe praktijkervaringen, nieuwe inzichten en suggesties bijgewerkt.