Boostersubsidie Smart Mobility Innovatiecentrum Helmond

PROVINCIE NOORD-BRABANT VERSNELT REALISATIE

Smart mobility - graphic van kruispunt met connected verkeer

De provincie Noord-Brabant stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking voor versnelde realisatie van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen in Helmond. De ontwikkeling is een samenwerkingsproject van de provincie met initiatiefnemers TNO en gemeente Helmond. Het investeringsbedrag is bedoeld om in 2022 de testinfrastructuur te realiseren voor optimale inrichting van nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Nederland is een voorloper op het gebied van smart mobility. Innovaties in dat domein reduceren de uitstoot van broeikasgassen en bevorderen efficiënt van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.

Toetsing op systeemniveau

Smart mobility-toepassingen hebben betrekking op de interactie van een voertuig met zijn omgeving. De aandacht van (inter)nationale onderzoekers en beleidsmakers gaat dan ook niet alleen uit naar  het innovatieve voertuig zelf. Research & Development richt zich op het voertuig in het verkeer, in de stad, in corridors en logistieke hubs. Translationeel onderzoek moet experimenteren met slimme mobiliteit opschalen naar de praktijk. Dat vergt toetsing van de innovaties op systeemniveau. Daarbij is zowel het technisch functioneren als de maatschappelijke impact in scope.

TNO wil met het open innovatiecentrum vruchtbare grond bieden aan bekende en nieuwe partners in innovatie-ecosystemen. Het centrum staat in dienst van oplossingen voor de toekomstige systemische mobiliteitsuitdagingen. Het draagt daarmee tegelijkertijd bij aan de economische slagkracht van Nederland en die van zuidoost Brabant in het bijzonder. “De uitdaging én kans ligt daarbij in het verbinden van de traditionele automotive industrie met de ICT sector en nationale en regionale overheden”, aldus Ellen Lastdrager, Managing Director Traffic & Transport van TNO.

Faciliteren van samenwerking

Het breed toegankelijke state-of-the-art onderzoekscentrum stimuleert samenwerking van partijen. Dat versnelt kennisontwikkeling en implementatie in de praktijk. De beschikbaarheid van het centrum verlaagt ook de drempel voor het MKB om met smart mobility-innovaties aan de slag te gaan.

Helmond als thuisbasis

Het testen van mobiliteitsoplossingen op systeemniveau vergt uitgebreide R&D infrastructuur. Het gaat vaak om complexe systemen, waarbij zowel de automotive industrie, ict, fysieke infrastructuur en  verkeersmanagement een samenhangende rol hebben.  Op de Automotive campus in Helmond is de infrastructuur voor koppelingen tussen virtuele modellen en fysieke testomgevingen al aanwezig. Zo is er de A270; een kilometerslange real life testomgeving uitgerust met camera’s, transponders en wifibakens, en kruispunten met intelligente verkeerslichten.

Vervolgstappen

De bestaande testfaciliteiten hebben nog wel een transformatie nodig tot een breed gedeeld open innovatiecentrum. De projectpartners hebben daarvoor vier vervolgstappen vastgesteld.

  1. Aanpassing van het exploitatiemodel. Het instrumentarium komt dan ten dienste te staan van innovatieprojecten en programmatische samenwerkingen binnen innovatie-ecosystemen. Er gaat speciale aandacht uit naar MKB en onderwijs.
  2. Positionering. Er is oog voor de inbedding van het centrum in het bestaande innovatielandschap. Positionering moet het onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde met het oog op de innovatie- en R&- agenda’s borgen.
  3. Aanpassing en vernieuwing van het instrumentarium. Deze upgrade is gekoppeld aan nationale R&D-agenda’s met de programma’s resulterend uit de R&D-mobiliteitsregeling, Groeifonds Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit en het Smart Transport Delta Plan.
  4. Passende huisvesting.