Wegbeheerders: gebruik het protocol afhandeling ernstige verkeersongevallen

afhandeling ernstige verkeersongevallen

Breda – 15 MAART 2021 – Structureel de verkeersveiligheid verbeteren en passende aandacht geven aan slachtoffers van ernstige verkeersongevallen. Wegbeheerders kunnen dit borgen door een nieuw ontwikkeld verkeersongevallenprotocol te gebruiken. Daarom roepen DTV Consultants, Interpolis, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Slachtofferhulp Nederland,  Stichting Yannick en de Vereniging Verkeersslachtoffers en de Nederlandse wegbeheerders op het verkeersongevallenprotocol zo snel mogelijk in te voeren in de eigen organisatie.

Door het ontwikkelde protocol toe te passen zorgt de wegbeheerder ervoor dat hij voortaan bij elk ernstig ongeval de situatie analyseert en quick-win maatregelen doorvoert om nieuwe ongevallen te voorkomen. Ook helpt het protocol wegbeheerders te leren van ongevallen en zorgt het ervoor dat ongevalsoorzaken op vergelijkbare locaties in het beheergebied proactief worden aangepakt. In het protocol is ook geregeld hoe wegbeheerders slachtoffers of nabestaanden op een passende manier aandacht kunnen geven.

Deze handvatten geeft het protocol:
Het protocol beschrijft de te doorlopen stappen na een ernstig verkeersongeval:

  • Passende aandacht voor slachtoffers

De gemeente kan haar medeleven bijvoorbeeld laten blijken door een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast regelt het protocol dat slachtoffers/nabestaanden (als ze daar behoefte aan hebben) worden geïnformeerd over de (resultaten van) de vervolgstappen die worden genomen.

  • Regie op communicatie

Stroomlijn de communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media. Hiermee kan worden voorkomen dat slachtoffers/nabestaanden via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling. Regel ook dat slachtoffers/nabestaanden (als ze dat willen) een vast aanspreekpunt krijgen bij de gemeente, waarbij ze kunnen informeren naar de stand van zaken.

  • Verkeerskundige analyse van de situatie

Los van ongevalstoedracht, schuld en omstandigheden, voert de wegbeheerder een schouw uit op de ongevalslocatie. De schuldvraag blijft hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing. Bij de schouw worden verkeersveiligheidsrisico’s op de ongevalslocatie in beeld gebracht en wordt gekeken of er (op korte termijn) verbeteringen aan de infrastructuur mogelijk zijn. Hiermee kunnen mogelijke toekomstige ongevallen en slachtoffers op deze locatie worden voorkomen. Het protocol regelt hoe, door wie en op welke termijn de analyse wordt uitgevoerd, en hoe de resultaten worden vastgelegd. Bovendien regelt het protocol hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met de resultaten van de analyse.

  • Direct verbeteren wat kan

De wegbeheerder treft op korte termijn de nodige quick-win maatregelen. Niet alleen om toekomstige ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen, maar ook om (aan slachtoffers/nabestaanden, maar ook aan de omgeving) te laten zien dat de gemeente hen serieus neemt en de verkeersveiligheid belangrijk vindt. In het protocol is vastgelegd op welke manier de wegbeheerder deze quick-wins in gang kan zetten.

  • Proactief inzichten gebruiken ter verbetering vergelijkbare locaties

De wegbeheerder gebruikt inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen. Steeds meer gemeenten werken risico-gestuurd. Dat betekent dat pro-actief maatregelen worden genomen om het risico op ongevallen te verkleinen. De schouw op de ongevalslocatie brengt mogelijk risico’s aan het licht die ook op andere locaties in de gemeente aan de orde (kunnen) zijn. In het protocol staat beschreven dat deze risico’s worden vastgelegd en dat (periodiek) wordt geïnventariseerd of maatregelen op andere (vergelijkbare) locaties zinvol zijn.

Resultaat van brede samenwerking
Het protocol is het resultaat van een samenwerking tussen verzekeraars, politie, slachtofferorganisaties, gemeenten en verkeerskundigen. Verkeerskundig bureau DTV Consultants heeft het project geïnitieerd, geïnspireerd door protocol dat gemeente Amsterdam gebruikt. DTV Consultants heeft ook de ontwikkeling van het protocol inhoudelijk en procesmatig begeleid. Het project is gefinancierd door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.

Succesvol getest in drie gemeenten
Het protocol is met goed gevolg in een pilot getest in de genoemde gemeenten en is beschikbaar voor alle Nederlandse wegbeheerders. Naast het protocol zelf is er een  implementatieplan beschikbaar, waardoor wegbeheerders het protocol daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Het protocol en het implementatieplan zijn te downloaden op deze link.

Zie op onze website meer berichten over verkeersveiligheid.