dijkversterking Gorinchem
De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg staat in de top-10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (foto: Rivierenland).

De Graaf Reinaldalliantie, een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg de komende vijf jaar uit te voeren. Het waterschap, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg is het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (Gelderland). Het project staat in de top-10 van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Samenwerking met andere overheden
Om het proces van plannen tot ontwerp goed te laten verlopen is er samenwerking gezocht met de betrokken gemeenten, provincies en het Rijk. Dit leidde onder andere tot een volledig online in te zien projectplan Waterwet. Verder biedt de dijkversterking meekoppelkansen voor andere projecten, zoals de ontwikkeling van de uiterwaarden.

Ook omgeving nauw betrokken
Vijf werkgroepen uit de omgeving hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën terechtkwamen op de agenda van de betrokken overheden. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken. Deze samenwerking heeft een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en het team van de Graaf Reinaldalliantie opgeleverd. Binnen die alliantie heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de rol van adviserende partij.

‘Veel kennis en ervaring gebundeld’
Yolande van der Meulen, voorzitter van het Alliantiebestuur: “Met de toekenning van de subsidie begint voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg een volgende fase. Een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking in een alliantie van drie marktpartijen, een ingenieursbureau en Waterschap Rivierenland. Hiermee is vanaf de start van de verkenning veel kennis en ervaring gebundeld en benut ten behoeve van een voortvarende uitvoering. Met als resultaat een dijkversterkingsplan waarin verschillende belangen samenkomen. Ik ben er zeer trots op dat we in goede samenwerking met alle partijen deze mijlpaal hebben bereikt.”

Uitvoering in delen
In juni gaat de schop de grond in. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd, per dijkvak of cluster van dijkvakken. Tijdens de uitvoering is het de bedoeling dat de omgevingsmanagers de directe omgeving nauw blijven betrekken bij de werkzaamheden. In 2026 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn.